Høy hvilepuls påvirker hjerterisiko

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Hvilepulsen er en uavhengig prediktor for hjerteinfarkt og koronar død, men ikke for slag.

For menn er det en tydelig sammenheng mellom hvilepuls og koronare hendelser, mens det ikke foreligger studier som viser dette like klart når det gjelder kvinner. Nå har amerikanske forskere undersøkt om hvilepulsen er en uavhengig prediktor for kardiovaskulær risiko også hos kvinner (1).

129 000 postmenopausale kvinner over 50 år ble fulgt i gjennomsnittlig 7,8 år (SD 1,6). 2 281 fikk hjerteinfarkt eller døde av koronarsykdom. Høy hvilepuls var assosiert med koronare hendelser etter justering for aktuelle kovariater; hasardratio 1,26 (95 % KI 1,11 – 1,42) for høyeste (> 76 slag/min) mot laveste (≤ 62 slag/min) kvintil (p = 0,001). En slik sammenheng ble ikke påvist for slag. Det var ingen forskjeller ut fra etnisitet eller diabetes. Sammenhengen var sterkere for kvinner i alderen 50 – 64 år enn for dem over 65 år.

– Pulstelling i hvile er en rask og enkel undersøkelse for risikostratifisering, sier seksjonsoverlege Cecilie Risøe ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Hvilepulsen ble telt etter fem minutters sitting på stol. Undersøkelsen er en del av prosjektet Women’s Health Initiative, som ble startet i 1991. Kvinner med kjent koronarsykdom og kvinner som brukte medisin som reduserer hjertefrekvensen, var ekskludert i denne enkeltstudien.

– Resultatene gjenspeiler de kjente risikofaktorene med økende forekomst av hypertensjon, diabetes, røyking og hyperkolesterolemi i de fem gruppene fra lav til høy hvilepuls. Ikke uventet var hvilepulsen negativt korrelert til fysisk aktivitet. Lav hvilepuls indikerer et godt fungerende autonomt nervesystem, sier Risøe.

Anbefalte artikler