Ja til elektronisk pasientjournal

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Allmennleger i Norge foretrekker den elektroniske pasientjournalen og mener den gjør arbeidet lettere og gir bedre kvalitet. Men de ønsker forbedringer på flere områder.

Dette viser Tom Christensen i avhandlingen Bringing the GP to the forefront of EPR development. Avhandlingen bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, fokusgruppeintervjuer med allmennpraktikere og observasjonsstudier.

– I spørreskjemastudien undersøkte vi hvordan elektronisk pasientjournal ble brukt ved gjennomføring av 24 forskjellige kliniske oppgaver, brukertilfredshet og hvordan kvaliteten ved arbeidet påvirkes. Vi sammenliknet også funnene med en tilsvarende undersøkelse blant sykehusleger. Deltakerne i fokusgruppene diskuterte positive og negative sider ved elektronisk pasientjournal og hva slags forbedringer de ønsker seg. I observasjonsstudiene registrerte vi hvordan journalen ble brukt, sier Christensen.

Studien viser at legene er fornøyd med elektronisk pasientjournal og at den gir god støtte til de kliniske oppgavene. Men det kom flere forslag til forbedringer: Den bør inneholde systemer for beslutningsstøtte som kan tilpasses den enkelte pasient, og all kommunikasjon bør kunne skje elektronisk, herunder kollegial rådgivning. Dessuten bør tilgangen til informasjon i store journaler bli bedre.

– Balansen mellom tid brukt på å snakke med og undersøke pasienten og tid brukt på å lese og dokumentere i systemet er viktig. Våre studier viser at bruk av elektronisk pasientjournal ikke forstyrrer lege-pasient-kontakten. Det er likevel viktig å undersøke hvordan det administrative arbeidet kan reduseres, sier Christensen.

Han disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 19.3. 2009.


EPJ: Elektronisk pasientjournal.

Anbefalte artikler