Spennende for nerder innen diabetes eller onkologi

Tore Julsrud Berg Om forfatteren
Artikkel

Masur, K

Thévenod, F

Zänker, KS

Diabetes and cancer

Epidemiological evidence and molecular links. 148 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 148

ISBN 978-3-8055-8640-5

Dette er en spennende bok for dem som allerede har god innsikt i glykolysens irrganger eller er familiære med patofysiologien bak kreftutvikling. Den er helt i forskningsfronten hva gjelder en sammenheng mellom diabetes og kreft fra epidemiologi til molekylærgenetikk.

Type 2-diabetes er assosiert med økt risiko for colon- og pancreaskreft og hepatocellulært karsinom, i tillegg til bryst- og endometriekreft hos kvinner og urinblærekreft hos menn. Et av hovedpoengene i boken er at kreftceller skifter energibalanse fra oksidativ fosforylering til aerob glykolyse. Dette er den såkalte Warburg-effekten som øker lokal laktatproduksjon og senker pH til fordel for kreftcelleproliferasjon. Forfatterne gjennomgår hvordan hyperglykemi og hyperinsulinemi kan virke karsinogent og øke metastasering. Ny blodsukkersenkende behandling (exenatid og sitagliptin) søker å øke nivået av glukagonliknende peptid 1 (GLP-1). Forfatterne peker på mulige bivirkninger ut ifra studier som viser at GLP-1 er en viktig mediator av cellemigrasjon og at det kan øke proliferasjonen av colonkreftceller.

Oppbygningen er ryddig, med ti enkeltstående oversiktsartikler – som i et tidsskrift – med sammendrag, introduksjon og konklusjon i hvert kapittel. Jeg savner tabeller med oversikter over epidemiologiske studier som viser en assosiasjon mellom diabetes og de forskjellige kreftformene.

Boken hadde blitt mer spennende hvis forfatterne tok opp type 1-diabetes som en ren hyperglykemisk modell og diskuterte kreft i lys av dette, satt opp imot type 2-diabetes der overvekt, insulinresistens, lav kjønnshormonbindende globulin (SHBG) og relativt høy insulinliknende vekstfaktor 1 (IGF-1) er uavhengige risikofaktorer for kreft. Dette fordi det ved type 1-diabetes bare er vist en sammenheng med diabetes og ovarialkreft.

Artikkelformatet med gode referanser gjør den egnet for alle som ønsker spesifikk oppdatering på sammenhengen mellom diabetes og spesifikke kreftområder, selv om Internett må til for siste oppdatering.

Anbefalte artikler