Oversiktlig om sekundærcancere

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  H, Krueger

  D, McLean

  D., Williams

  The prevention of second primary cancers

  A resource for clinicians and health managers. 147 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 218

  ISBN 978-3-8055-8497-5

  En «second primary cancer» (SPC) er en ny primær kreftsykdom som oppstår hos en person som tidligere har hatt kreft i annet organ eller vevstype. Nyere behandling har ført til signifikant bedre overlevelse ved mange krefttyper de siste 30 år, noe som har gjort langtidsoppfølging av kreftpasienter til et nytt og viktig område innen medisinen. Kreftoverlevere risikerer ikke bare residiv eller tilbakefall av den primære kreftsykdommen, de har også økt risiko for å utvikle ny malignitet.

  Denne monografien gir en oversikt over nåværende litteratur og forskning på sekundære kreftsykdommer. Målsettingen er å gi en forståelse av det epidemiologiske aspektet og den økte insidensen, identifisere etiologiske faktorer og å veilede med henblikk på preventive tiltak som kan redusere byrden av sekundærkreft, både for individet selv og på populasjonsnivå.

  Først er det en oversikt over emnet, med definisjon av begrepet og presentasjon av epidemiologiske og etiologiske aspekter. Viktigheten av sekundærkreft diskuteres også før forfatterne gir en god presentasjon av metoder, med styrker og begrensninger. De forskjellige primærcancerne gjennomgås for seg i egne kapitler med god tabellmessig oversikt over risiko for utvikling av ulike sekundære kreftsykdommer (ratio av observert cancerinsidens hos kreftoverlevere sammenliknet med forventet forekomst i normalpopulasjonen) i forskjellige observasjonsperioder etter primærcanceren. Faktorer som kan forklare økte insidenser diskuteres også kortfattet, med tanke på felles etiologi for primær- og sekundærsykdommen samt livsstils- og behandlingsmessige årsaker. Kreft hos barn omhandles i eget kapittel. Det beskrives som et av de viktigste områdene, både med tanke på lang levetid etter primærcanceren og høye insidenser av enkelte sekundære kreftdiagnoser, noe som gjør dette til et dominerende felt innenfor forskningen. Hvert kapittel avsluttes med litteraturreferanser.

  Til slutt er det en oppsummering og et eget kapittel om helseprioriteringer på populasjonsnivå, med oppfølgingsprogrammer og preventive tiltak.

  Alt i alt er dette en lettlest tekst som gir god oversikt over sekundærkreft etter ulike primære krefttyper. Tabellene øker lesbarheten, og The prevention of second primary cancers kan også fungere som oppslagsverk. Den er egnet for både allmennleger og dem som jobber innenfor onkologi, kan hende også for studenter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media