Multippel sklerose-atlas

Elisabeth Gulowsen Celius Om forfatteren
Artikkel

helseorganisasjon, Verdens

Atlas multiple sclerosis resources in the world 2008

51 s, ill. Genève: WHO, 2008. Pris CHF 20

ISBN 978-92-4-156375-8

Dette atlaset er utgitt av WHO i samarbeid med den internasjonale føderasjonen av multippel sklerose-forbund. Denne sykdommen er en av de vanligste årsaker til uførhet hos unge voksne, og målet med atlaset er å gi en oppdatert oversikt over forekomst og fordeling av tilgjengelige utrednings- og behandlingsressurser i verden. Dataene i atlaset er basert på svar på et spørreskjema mottatt fra 112 av WHOs 193 medlemsland, men i 67 av disse er det kun én enkelt person som har svart og det hersker usikkerhet om grunnlaget for dataene. For flere av temaene er det igjen bare en del av landene som har svart. Utgiverne presiserer også at datagrunnlaget varierer og at en del data kan være gamle.

Dataene er fremstilt i form av verdenskart med fargekoder. I tillegg er de gitt i tredimensjonale skråstilte søylediagrammer som ser fancy ut, men er vanskelige å lese. Noen data er også gitt i teksten, og her er det inkonsekvenser i desimalbruken – én desimal i brødteksten og to i figurteksten gir lite mening når dataene generelt er ganske omtrentlige. Hvert tema avsluttes med et lite avsnitt der man oppsummerer situasjonen i verden og forsøker å gi noen føringer for utjevning av forskjellene.

For mange av temaene finnes det gode oversiktsartikler som er mer oppdatert enn denne utgivelsen. For andre temaer er datagrunnlaget så begrenset eller så uklart fundert at man ikke kan benytte atlaset til annet enn synsing. Siden det nettopp er synsing man skal erstatte med dette atlaset, er det veldig synd at man ikke har nedlagt et større arbeid i å kvalitetssikre grunnlagsdataene. En del overraskende mangler forekommer også – eksempelvis at man ikke har opplysninger om antall nevrologer i Sverige og at data om kjønnsforskjeller i forekomsten av multippel sklerose ikke er oppdatert. Atlaset viser at det er forskjeller i utrednings- og behandlingstilbud mellom rike og fattige land, men det er knapt noen overraskelse. Bakerst er det en liste over hvem som har levert data fra de ulike landene, men en referanseliste mangler fullstendig.

Hvem er dette atlaset er laget for? For oss som jobber mye med multippel sklerose bringer det ikke noe nytt. For andre som ønsker seg en oversikt over sykdommen og ressurser kan det gi en innføring, men det finnes annen informasjon som er bedre kvalitetssikret.

Anbefalte artikler