Informativt om meditasjon

Egil W. Martinsen Om forfatteren
Artikkel

Davanger, S

Eifring, H

Hersoug, AG

Fighting stress

Reviews of meditation research. 191 s, ill. Oslo: Acem Publishing, 2008. Pris NOK 95

ISBN 978-82-91-40516-2

Fighting stress er en samling artikler om meditasjon skrevet av en gruppe nordiske forfattere. Det er en populærvitenskapelig bok beregnet på den opplyste allmennhet, men den kan leses med utbytte også av personer med helsefaglig utdanning, herunder leger. De fleste av innleggene er litteraturoversikter, men det er også presentasjoner av forskningsprosjekter og gjennomgang av et norsk doktorgradsarbeid.

Meditasjon har vært benyttet for ulike tilstander, fra å bedre idrettsprestasjoner, mestring av psykologiske og kroppslige reaksjoner på stress til behandling av psykiske og psykosomatiske lidelser i form av angst, depresjon, kroniske smerter, forhøyet blodtrykk og ugunstig lipidprofil. Her gjennomgås den foreliggende forskning som bakgrunn for å anbefale meditasjon ved ulike tilstander. Graden av vitenskapelig kunnskapsgrunnlag er varierende, men gjennomgående begrenset. Det er for eksempel få studier som har undersøkt mennesker med diagnostiserte psykiske lidelser. Det er også artikler om mulige virkningsmekanismer, fra endokrinologi til nevrobiologi.

Layouten er fin, med bilder og illustrasjoner som hever kvaliteten, og teksten er for det meste godt skrevet og lettlest. For meg var dette en god innføring i et fagfelt som jeg hadde begrenset kunnskap om.

Boken er skrevet av personer som brenner for temaet, slik det ofte er for tiltak utenfor den snevre skolemedisin. Alle forfatterne er instruktører i Acem. Det er enkelt å trekke paralleller til en annen selvhjelpsmetode: fysisk aktivitet. Ved begge disse tiltakene er forskningen initiert og til dels gjennomført av entusiaster, og midler til forskning er begrenset. Fighting stress er ingen lærebok i meditasjon, men den beskriver ulike former for meditasjon og deres helsegevinster samt hvordan meditasjon kan læres i Acem-systemet. Det er for tiden stor interesse innen det psykiatriske fagfeltet for fenomener som «mindfulness», mentalisering og metakognitiv terapi, og meditasjon er en selvhjelpsmetode som har en plass innenfor dette området.

Til tross for en storstilt utbygging av helsevesenets tilbud, er det fortsatt et stort behov for virksomme selvhjelpsmetoder. Meditasjon ser ut til å være en slik strategi, som i denne lille boken presenteres på en lett tilgjengelig måte.

Anbefalte artikler