Håndbok i livsstyrketrening

Nina Helene Alnes Om forfatteren
Artikkel

B., Stubhaug

Når livet røyner på

Livskriser og meistring. 95 s. Oslo: Det norske samlaget, 2008. Pris NOK 249

ISBN 978-82-521-7082-5

Livskriser kan dreie seg om motgang, nederlag og tap. Det kan være hendelser som oppleves som katastrofale for den enkelte, men som likevel er en del av det livet byr på for mange. Det er i hovedsak de normale krisene og katastrofene mennesker har vært rammet av til alle tider som omhandles i denne utgivelsen. Innspill til perspektiv og mestring er intensjonen. Ekstremt traumatisk stress og overveldende traumer omtales i sammenhengen, men er ikke tema.

En av prisvinnerne på fjorårets Film Fra Sør-festival var en dokumentar om barnesoldaten som skapte seg et voksenliv i England. Interessen for musikk hadde berget ham. Noen mennesker overlever det umenneskelige og ulevelige.

Nettopp troen på vanlige menneskers muligheter også i krise og katastrofe preger denne teksten.

Bjarte Stubhaug er kjent for sitt forskningsarbeid om kronisk utmattelse, som tidligere leder av Norsk psykiatrisk forening og som kliniker og spaltist.

Her utmerker han seg med en lettfattelig fremstilling, vettuge refleksjoner, jordnær billedbruk og tilgjengelige strategier. Lidelsen møtes med alvor og respekt. Samtidig er hans sentrale poeng den enkeltes mulighet for nettopp mestring når livet blir for vanskelig, når det verste skjer – det mulige i det umulige, uten bagatellisering eller lettvinte oppskrifter. Noen traumer er så omfattende og ødeleggende at tiden ikke vil lege alle sår. God psykiatrisk behandling kan avhjelpe noe. Egeninnsats for økt mestring kan lindre.

Når livet røyner på består av essayliknende kapitler og underkapitler, herunder livsvignetter, utdypende omtale av stress og ulike livskriser (da også av alvorlig/fatal art), allmenne krisereaksjoner og utmattelse samt mestringsmåter. Delen om livsstyrketrening er et vesentlig bidrag, likeså inkludering av krise og livssmerte i normaltilværelsen.

Synet på krisepsykiatriens rolle og nytte har endret seg i de senere år. Vi ser at i krise er behovene individuelle og ofte vanskelig å forutsi. De hardt prøvede kan vise seg å tåle enda mer, den som har fått til alt så langt kan knekke helt. Psykologisk intervensjon og behandling må gis på indikasjon med oppmerksomhet omkring bivirkninger og alternativer. Alle skal ikke gå i terapi.

Dette er en klok og nyttig utgivelse for fagfolk, og den er også egnet som selvhjelpslitteratur. Den kan leses av alle som livsstyrketrening.

Anbefalte artikler