God, men ikke lytefri lærebok i rettsmedisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Thomsen, JL

  Retsmedicin

  Nordisk lærebog. 2. utg. 464 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2008. Pris DKK 575

  ISBN 978-87-7749-499-4

  En vanlig måte å dele inn faget rettsmedisin på er å skille mellom den nasjonale og den spesielle (eller internasjonale) delen. Den nasjonale delen omhandler lover og regler som regulerer medisinsk praksis og vil dermed variere fra land til land. Den spesielle delen er den delen av medisinen som befatter seg med rettslige spørsmål og er det som mange primært vil forstå med «rettsmedisin»: medisinsk sakkyndigfunksjon for vurdering av skader og dødsårsak, påvirkning av rusmidler, estimering av dødstidspunkt osv. I den første utgaven av denne boken var det egne kapitler som omhandlet lovverket i de ulike nordiske landene og som på den måten skulle dekke deler av det nasjonale stoffet. Disse kapitlene er tatt ut i 2. utgave, mens omtalen av dansk lovverk er utvidet, slik at boken nå utelukkende er rettet mot danske forhold. Det er således i mindre grad en «nordisk» lærebok.

  Med stort og smått er det 43 kapitler, skrevet av 37 forfattere fra hele Norden (samt en fra Sveits). Alt er oversatt til dansk. Hoveddelen av boken omhandler det som mange mener er rettsmedisin i snever forstand, rettspatologi og klinisk rettsmedisin, men det er også korte, orienterende kapitler om rettsgenetikk, -toksikologi, -psykiatri, -odontologi og -antropologi. Ellers er det kommet til kapitler om dødsfall under fastholdelse (i forbindelse med arrestasjon eller tvang i psykiatrien) og bildediagnostikk i rettsmedisinen. Det er også omtale av internasjonalt rettsmedisinsk arbeid, både ved massekatastrofer og ved etterforskning av brudd på menneskerettigheter.

  Det er en utfordring å redigere en bok med så mange bidragsytere. Mitt inntrykk er at styringen med fordel kunne ha vært noe strammere. Kapitlene er ganske ujevne i språkbruk (faguttrykk på latin eller dansk), hvor omarbeidede de er fra forrige utgave og i bruk av referanser. Noen kapitler har helt ferske referanser, mens andre ikke har med noen fra de siste ti år. Et fåtall referanser er også ufullstendige eller feilskrevet. Den faglige kvaliteten er også litt ujevn. Gode er for eksempel kapitlene om skuddskader, trafikkulykker, seksuelle overgrep og barnemishandling. Jeg savner egne kapitler om hodeskader og plutselig død av naturlig årsak; disse temaene er spredt flere steder. Hovedinntrykket er likevel at dette er en god bok; omfanget er passende for målgruppen, layouten tiltalende og de fleste bilder og tabeller er informative.

  Det er nærliggende å sammenlikne denne boken med den norske som er rettet mot samme målgruppe, nemlig Rognums Lærebok i rettsmedisin fra 2001 (1). Retsmedicin. Nordisk lærebog er større, særlig dersom man ser på hvor mye plass som er avsatt til den spesielle delen av rettsmedisin. Den er mer oppdatert og har mer påkostet utstyr med bedre bilder, tabeller og skisser. Den store svakheten, sett med norske øyne, er at den danske boken mangler omtale av norsk lovverk. Dette stoffet må hentes fra andre kilder, for eksempel Jus for leger (2) eller direkte fra lover og forskrifter. Med dette forbehold kan jeg anbefale boken både til den primære målgruppen – legestudenter – og til andre som av og til møter rettsmedisinske problemstillinger, så som praktiserende leger, politifolk og advokater.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media