Kvalitet inn, kvalitet ut

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Fra 15. april 2009 tar Norsk pasientregister imot personidentifiserbare data og ikke bare anonyme data som i dag. Det innebærer at pasientenes fødselsnummer knyttes til de administrative data og til diagnosekodene som sendes inn bl.a. fra sykehusene. Begrunnelsen for å gjøre endringen er, ifølge Helsedirektoratets nettsider, at det «kan bidra til at vi får mer kunnskap om årsak, utbredelse og forløp til ulike sykdommer og om hvilken behandling som gir best resultat». Hensikten er god, men hvordan skal man få denne typen viten ut av Pasientregisteret? De data som i dag samles inn, gir få presise opplysninger om sykdomsforløp og behandling. Kvaliteten på dataene blir ikke bedre av at de påføres et fødselsnummer.

Anbefalte artikler