Kirurgiske prinsipper – global praksis

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Bland, KI

Sarr, MG

Büchler, MW et al

General surgery

Principles and international practice. 2 bd. 2. utg. 2 011 s, tab, ill. London: Springer, 2009. Pris EUR 175

ISBN 978-1-84628-832-6

Det meste av innholdet i denne utvidede og oppdaterte 2. utgaven av læreboken, utgitt første gang i 2001, er aktuelt og relevant for vår egen kirurgiske hverdag, men ikke alt. Og noe savnes.

 Stoffet er samlet i 13 hovedseksjoner. Seksjonene om hode-hals sykdommer og om gynekologi faller utenfor generell kirurgi hos oss. Urologi er tatt med i et svært kortfattet kapittel, og innen thoraxkirurgi er kun godartede sykdommer omtalt.

I de tre første seksjonene omtales de generelle kirurgiske prinsipper (f.eks. anestesi og risikovurdering, væske- og elektrolyttbehandling og smertebehandling), traume- og brannskadebehandling og problemer knyttet til akutt kritisk syke pasienter. Gastroenterologisk kirurgi utgjør om lag halvparten av læreverket. I tillegg er barnekirurgi, mamma-/endokrinkirurgi og karkirurgi relativt kort, men greit omtalt.

Redaktørene er velkjente og toneangivende i ulike internasjonale sammenhenger. De har hatt som mål å finne en størst mulig internasjonal konsensus, og en rekke bidragsytere fra de ulike kontinenter er utfordret til å skrive enkeltkapitler.

De faglige synspunktene er stort sett i tråd med vår norske praksis, så langt undertegnede er i stand til å vurdere dette. Hvert kapittel innledes med en oppsummering av «Pearls and pitfalls», der viktige elementer innenfor det aktuelle temaet trekkes frem. Layout, språk og struktur er tiltalende, og teksten er leservennlig. Noe overlapp blir det, men ikke sjenerende. Det synes imidlertid unødvendig å omtale karsinoider i tynntarm i et eget kapittel (s. 681 – 8), når dette temaet blir godt ivaretatt i et eget kapittel om karsinoide svulster (s. 1709 – 18).

Hvert kapittel avsluttes med det som kalles «Selected readings». Dette er dessverre en svak side ved fremstillingen. Referansene synes å være vilkårlig utvalgt og eldre enn nødvendig. Sitering av egne artikler, og ikke minst av egne kapitler i andre lærebøker, er noen steder påfallende. I selve teksten henvises det ikke til referansene i «Selected readings», slik at faglige synspunkter får et unødvendig preg av å være «eminence based». I relativt liten grad er det gjort forsøk på å samle oppdatert litteratur i tabeller eller oversikter, eller referere til systematiske oversiktsartikler eller metaanalyser. Noen forfattere har heller ikke lagt mye arbeid i å oppdatere sine «Selected readings. I en internasjonal kontekst som denne, ville jeg også forventet at man brukte det internasjonale SI-systemet for enheter når man oppga biokjemiske verdier (f.eks. s. 239 om leversvikt) – eller i det minste oppga verdiene også med disse enhetene.

Flere kapitler er greit illustrert med figurer og tegninger av god kvalitet og med stor informasjonsverdi. Noen kapitler ville profittert på flere/andre illustrasjoner. Kvaliteten på enkelte illustrasjoner (f.eks. Figure 125 – 2, Nerves involved in hernia surgery) er skuffende til å være i en lærebok av dette format, og til en slik pris. Generelt er det lite trykkfeil, men enkelte grafiske uheldigheter i noen tabeller og referanselister har sneket seg inn. Boken er trykt på solid papir og er solid innbundet i to volum. En indeks bidrar til at den er lett å finne frem i.

Dette tobindsverket vil være aktuelt som en nyttig informasjonskilde på et sykehus- eller avdelingsbibliotek, eller på et bibliotek ved helsefaglige utdanningsinstitusjoner. Om en individuell anskaffelse er en smart investering for utdanningskandidater i kirurgi, er jeg noe usikker på. Prisen er kanskje noe høy, selv om boken er kjekk å ha – spesielt for utdanningskandidater innen gastroenterologisk kirurgi.

Anbefalte artikler