Ny stadieinndeling av nevroblastomer

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Nå foreligger det en ny stadieinndeling og risikogruppering for den sjeldne barnesvulstformen nevroblastom. Norske forskere har stått sentralt i arbeidet.

Tom Monclair er førsteforfatter av den ene artikkelen (1) og fjerdeforfatter av den andre (2). Foto Unni Monclair

En så sjelden svulstform som nevroblastom forutsetter større multisenterstudier for at man skal kunne vurdere behandlingsresultatene innenfor et rimelig tidsperspektiv. I 2004 ble det dannet en internasjonal gruppe med 52 nevroblastomeksperter fra Europa, Australia, Japan, Kina og Nord-Amerika. Målsettingen var å komme frem til en felles, verdensomspennende risikoklassifikasjon.

De faglige barnekreftorganisasjonene i Europa, Australia, Japan og Nord-Amerika har bidratt til en felles database som i dag omfatter 8 800 nevroblastompasienter diagnostisert i perioden 1990 – 2002. Den nye risikogrupperingen er basert på behandlingsresultatene hos disse.

– Det ble tidlig i arbeidet klart at ingen av de hittil anvendte nevroblastomstadieinndelinger var egnet til risikogruppering av ubehandlede, og det måtte derfor utarbeides en ny klinisk stadieinndeling. Denne oppgaven ble overlatt til den kirurgiske komiteen i International Neuroblastoma Risk Group (INRG) Task Force, der jeg er leder, sier barnekirurg Tom Monclair ved Rikshospitalet.

– Den nye stadieinndelingen ble nylig publisert i Journal of Clinical Oncology (1). Artikkelen har 14 forfattere fra åtte land. Det vektlegges at fastsettelse av stadium må gjøres før start av noen form for behandling. Fravær eller tilstedeværelse av en eller flere av 20 veldefinerte bildediagnostiske kriterier benyttes til å bestemme primærsvulstens utbredelse, sier Monclair.

– I en annen artikkel i samme tidsskrift, med 15 forfattere fra ni land, presenteres den nye risikogrupperingen. Basert på sju kriterier blir pasientene allokert til en av 16 risikogrupper. Legene oppfordres til å behandle alle pasienter i samme risikogruppe likt og til ikke å splitte opp risikogrupper. Målsettingen er at INRG-systemet, ved at man definerer homogene, ubehandlede pasientkohorter, i betydelig grad vil lette sammenlikningen av risikobaserte kliniske studier uansett hvor i verden de er utført. Det vil gjøre samarbeidet over landegrensene lettere og bedre internasjonal kommunikasjon, sier Monclair.

Artiklene ble e-publisert 1.12. 2008 i Journal of Clinical Oncology (www.jco.org), som er et av de høyest rangerte onkologiske tidsskriftene


Nevroblastom er en sjelden svulstform. Det er om lag åtte nye tilfeller i Norge per år, de aller fleste er spedbarn og småbarn. Forløpet er svært mangeartet. En del blir spontant friske uten behandling og trenger kun observasjon, andre dør på tross av intensiv multimodal behandling.

INRG: International Neuroblastoma Risk Group.

Anbefalte artikler