Preben Aavitsland Om forfatteren
Artikkel

Vinteren 2008 avslørte overvåkingen i Norge at det dominerende influensaviruset var resistent mot oseltamivir. Det viste seg snart at problemet var verdensomspennende.

Influensasesongen 2007 – 08 var mild og dominert av influensavirus A (H1N1). Folkehelseinstituttet fikk hele sesongen tilsendt kliniske prøver fra 79 utpekte legekontorer og virusisolater fra landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier. Allerede i januar 2008 slo man internasjonal alarm da det viste seg at 12 av de 16 første undersøkte virusene var resistente mot oseltamivir (Tamiflu). Av de 272 virusene innsamlet gjennom hele sesongen var 67 % resistente (1). Resistente virus påvirket ikke symptomene eller mengde virus utskilt, men det var en tendens til økt risiko for lungebetennelse (risikoratio 3,2, 95 % KI 0,7 – 13,7).

Ingen av pasientene eller deres nærkontakter hadde tatt oseltamivir før sykdommen. Midlet er også lite brukt i Norge. Det resistente viruset ser ut til å bevare sin spredningsevne også uten et seleksjonstrykk fra oseltamivirbruk. Forfatterne anbefaler fortsatt overvåking i de kommende influensasesongene.

Verdens helseorganisasjons overvåking har siden vist at det resistente viruset med samme genetiske struktur fantes over hele verden, men ingen steder i så høy andel som i Norge. Det er uklart hvor det resistente viruset oppsto, hvordan det spredte seg til Norge og hvorfor andelen var så høy her.

Forfatterne kommenterer at slik resistens kan oppstå også i mer virulente influensavirus, bl.a. i virus med pandemisk potensial. Dette kan bli et stort problem fordi nytten av oseltamivir blir borte. Oseltamivir er dagens viktigste legemiddel mot influensa og også hovedbestanddelen i de fleste beredskapslagre for influenspandemi.

Anbefalte artikler