Lungebetennelse hos barn – insidens og kliniske funn

Medisinsk nytt Barnesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Oslo-barn med pneumoni ervervet utenfor sykehus og henvist til barneavdeling hadde få komplikasjoner og ble effektivt behandlet med smalspektret penicillin.

  Pneumoni ervervet utenfor sykehus er en relativt vanlig og potensielt alvorlig infeksjon hos barn. Den resulterer ofte i sykehusinnleggelse. Det er tidligere gjort få studier om norske barn med denne diagnosen. Vi ønsket derfor å se på insidens og epidemiologiske og kliniske data hos barn med pneumoni henvist til sykehus i perioden mai 2003 – mai 2005, altså før pneumokokkonjugatvaksinen ble integrert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet sommeren 2006 (1).

  Studien var todelt – en prospektiv del med barn under 15 år med kliniske tegn på pneumoni og infiltrat på røntgen thorax undersøkt ved Barneklinikken ved Ullevål universitetssykehus i studieperioden og én retrospektiv fra samme periode. Vi ekskluderte barn med underliggende sykdom som kunne predisponere for pneumoni.

  Vi fant følgende insidenstall for barn henvist til sykehus med klinisk og røntgenologisk pneumoni: Totalt (0 – 15 år) 14,7/10 000 (95 % KI 12,2 – 17,1), barn < 5 år 32,8 (26,8 – 38,8) og barn < 2 år 42,1 (32,0 – 52,3).

  123 barn ble inkludert i den kliniske studien. Median alder var 23 måneder (3 – 182 md.). Feber var et inklusjonskriterium, hoste det vanligste kliniske tegnet. Kun tre barn fikk påvist pleuravæske, og det var generelt få komplikasjoner. Ingen døde. Median innleggelsestid var 2,5 dager (1 – 16 d). Penicillin per os eller kombinert parenteralt og per os i en uke var standard behandling og hadde god effekt.

  Ved å gjøre en ny og tilsvarende studie med samme metode vil man kunne sammenlikne forekomsten av lungebetennelse hos barn før og etter innføringen av vaksinen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media