Kritisk tid for trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Trombolytisk behandling har god effekt opptil 4,5 timer etter hjerneinfarktet.

Trombolytisk behandling er den eneste allment tilgjengelige, effektive behandlingen i den akutte fasen av hjerneinfarkt. Det har vært antatt at behandlingen måtte iverksettes før det var gått tre timer. Nå har en europeisk intervensjonsstudie nylig vist god effekt av behandling som startet 3 – 4,5 timer etter sykdomsdebut (1).

– Del tre av den internasjonale European Cooperative Acute Stroke Study, ECASS III, har vist effekt av trombolytisk behandling med alteplase selv mer enn tre timer etter hjerneinfarktet. Metaanalyser av tidligere studier har gitt holdepunkter for en slik effekt, men bare denne studien var stor nok til å kunne vise det, sier konstituert overlege Eivind Berge ved Medisinsk divisjon, Ullevål universitetssykehus. – Studien tilfredsstilte alle krav til god vitenskapelig metode og vil trolig få stor betydning for utbredelsen av trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt.

Tidligere er det vist at slik behandling kan gjennomføres trygt, også ved vanlige sykehusavdelinger. Med de positive ECASS III-resultatene, forventes det at godkjenningsorganet for legemidler, European Medicine Agency, vil godkjenne bruken av alteplase ved hjerneinfarkt av mindre enn 4,5 timers varighet. Det innebærer at trombolytisk behandling trolig vil kunne tilbys flere pasienter enn før.

Som ved hjerteinfarkt bør tilbud om trombolytisk behandling søkes utvidet ved at flere sykehus etablerer rutiner for rask håndtering av pasienter med hjerneslag. Utvidelse av indikasjonsområdet bør også studeres mer inngående. Den tredje internasjonale slagstudien (IST-3) vil kunne øke kunnskapen om hvilke pasienter som egner seg best for trombolytisk behandling. Studien pågår ved ti norske sykehus, men flere kan fortsatt slutte seg til, sier Berge.

Anbefalte artikler