Lite luftveisplager hos barn i byen

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Det er en svak sammenheng mellom luftforurensning og lungefunksjon blant ti år gamle skolebarn i Oslo, særlig hos jenter.

Bente Oftedal. Foto Anne Lene Solbakken, Folkehelseinstituttet

Sammenhengen ble bare funnet for luftstrømmens utpustingshastighet, ikke for utpustingsvolumet.

– Liknende kjønnsforskjeller er påvist i andre studier. Våre resultater kan tyde på at trafikkrelatert luftforurensning hovedsakelig påvirker de mindre luftveiene. Dette kan forklares med at slik forurensning inneholder store mengder av de minste partiklene, sier Bente Oftedal.

I sin avhandling Residential outdoor air pollution exposure: assessment of exposure and asthma-related health effects in children har hun sett på sammenhengen mellom luftforurensning og lungefunksjon, allergi, astma og luftveissymptomer hos ti år gamle oslobarn. Lungefunksjon og reaksjon på hudtest ble målt hos drøyt 2 000 skolebarn i alderen 9 – 11 år. I tillegg besvarte barnas foreldre et spørreskjema. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom luftforurensning og allergi målt ved hudtest for vanlig forekommende allergener, og heller ikke mellom luftforurensning og utvikling av astma eller for luftveissymptomer ved ti års alder.

– For sammenhenger med langtidseksponering av luftforurensning på nivåer som i Oslo, kan funnene tyde på at barns luftveier ikke blir skadet av at barna bor i byen. Men vi har ikke studert korttidseffekter, og flere studier har påvist sammenheng mellom dager med høy luftforurensning og økt forekomst av astmaliknende symptomer, sier Oftedal.

Hun disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 20.11. 2008.


Utpustingsvolum: Volum av luftstrøm som pustes ut etter forsert innpust. Volum representerer primært informasjon om de sentrale luftveiene.

Utpustingshastighet: Hastighet på luftstrøm som pustes ut etter forsert innpust. Hastighet representerer primært informasjon om de perifere luftveiene.

Anbefalte artikler