Hvordan kan legedekningen i sykehjem bli bedre?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange sykehjem sliter med manglende legedekning. Det trengs utvilsomt leger i sykehjemmene – både til medisinsk oppfølging av pasientene og til beredskap (1). Forum for sykehjemsmedisin foreslår å opprette sykehjemsmedisin som egen spesialitet (2), mens Legeforeningen foreslår å etablere alders- og sykehjemsmedisin som formalisert kompetanseområde som «bør kunne bygge på spesialitetene allmennmedisin, generell indremedisin og muligens også nevrologi» (3).

  Å rekruttere og beholde leger i sykehjem burde ha høy prioritet i det norske helsevesen. I mine øyne er det flere faktorer som må til for sikre en god legedekning i sykehjemmene. Overleger i sykehjem bør ha like vilkår som overleger i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både lønn og muligheter for videreutdanning (f.eks. fire måneder utdanningspermisjon med lønn per femårsperiode). Det bør også opprettes en egen spesialitet i alders- og sykehjemsmedisin slik at statusen øker og fagligheten sikres. Hvis man i stedet oppretter et formalisert kompetanseområde for alders- og sykehjemsmedisin (3), bør denne være åpen for alle interesserte leger uavhengig av spesialitet. Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt burde være en kjernekompetanse i sykehjemsmedisinen, derfor bør kompetanseområdet også bygge på spesialiteten anestesi. Egne døgnkontinuerlige vaktordninger bør etableres ved alle sykehjem (4), selv om samarbeidsordninger kan bli aktuelt for små sykehjem og i distriktet (3). Nyutdannede medisinere kan med veiledning av en erfaren sykehjemslege få innblikk i dette spennende og viktige fagfeltet ved at sykehjemsmedisin inkluderes i turnustjenesten.

  Tverrfaglighet må etableres og «leves» ved alle sykehjem, det vil si at legen må bli en del av sykehjemmets team og ha tid til å diskutere pasientens ve og vel med vedkommende, pårørende og andre faggrupper. Forberedende samtaler om behandling og ev. behandlingsbegrensning burde være rutine. Dertil finnes det mange etiske utfordringer i sykehjem, og man bør ha egne fora for drøfting av vanskelige valg og avgjørelser av etisk art.

  Hvis dette etterkommes, har jeg håp om at fremtidens leger vil se hvor spennende og utfordrende sykehjemsmedisinen er – slik at de selv vil velge den og vi slipper å påtvinge noen en oppgave de ikke egentlig vil ha.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media