Mye godt om høyt blodtrykk

Eivind Meland Om forfatteren
Artikkel

Blomhoff, R

Iversen, PO

Thuesen, NP.

Hjelp jeg har fått høyt blodtrykk! Hva nå?

144 s, tab, ill. Oslo: Birkeland Publications, 2007. Pris NOK 250

ISBN 978-82-997423-1-3

Forfatterne henvender seg til helsepersonell og til befolkningen generelt, og har som målsetting å stimulere til forebyggende tiltak mot høyt blodtrykk. Boken er kanskje mest relevant for pasienter som har fått påvist hypertensjon.

Første halvdel er deskriptiv om blodtrykkssykdom. Denne delen tar utgangspunkt i at den ene forfatteren får påvist høyt blodtrykk som debuterer med hjertesvikt. Andre halvdel er viet forebyggende kostholds- og andre livsstilsråd. Hvert kapittel gjengir sentrale referanser om de berørte temaene. Det gjør lesingen mer interessant for helseprofesjonene, og tjener som en viktig stimulans til videre fordypning for den som er interessert.

Boken har en svært leseverdig form, med oversiktlig inndeling av stoffet og et lett begripelig språk. Teksten er komplettert med fine illustrasjoner og fotografier som gjør stoffet mer interessant. Referansene som følger hvert kapittel er velvalgte og dokumenterer stoffet på en god måte. Stort sett er fremstillingen saklig og balansert.

Jeg har to innvendinger mot presentasjonen. Den første er at utgangspunktet (sykehistorien om hjertesvikt) dramatiserer stoffet i unødig grad. Et begrep som «den tause morder» som hjemsøker 90 % av befolkningen, er unødig dramatisk. De fleste mennesker med høyt blodtrykk har en ikke-symptomatisk tilstand, som gir dem en statistisk mer-risiko for hjerte- og karsykdom, som ikke er dramatisk. Spesielt gjelder dette dersom det høye trykket ikke er ledsaget av andre risikofaktorer. Den andre innvendingen er at vektleggingen av ASCOT- og PROGRESS-studiene i avslutningskapitlet, kan fremstå som selektert rapportering.

Bortsett fra disse påpekningene er dette en leseverdig opplysningsbok for pasienter og pårørende. Helsepersonell kan bruke den som dokumentasjonskilde, spesielt for å få oversikt over og innføring i sentrale referanser om sammenhengen mellom livsstil og blodtrykk og dokumentasjon om livsstilstiltak.

Anbefalte artikler