Kortfattet, men omfattende lærebok

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jones, PB

  Buckley, PF.

  Skizofreni

  Klinisk Praksis. 167 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2008. Pris DKK 245

  ISBN 978-87-7749-284-6

  Det heter på omslaget at boken er skrevet for den travle kliniker, men at den kan være nyttig både for sykehuslegen, allmennpraktikeren og sykepleieren. Forfatterne er to erfarne klinikere og forskere, henholdsvis fra England og Irland. Sistnevnte har imidlertid virket i USA siden 1992.

  De gir en kort beskrivelse av en rekke aspekter ved schizofreni, så som definisjoner, diagnostikk, årsaksforhold, epidemiologi, forebygging og dessuten behandling i forskjellige faser av sykdommen. Til slutt presenteres fem kasuistikker som blant annet er nyttige beskrivelser av de terapeutiske dilemmaer som kan oppstå for behandlerne, pasientene og deres pårørende. Hovedvekten er lagt på forskningsbasert viten.

  I redegjørelsen for den utredning som bør anbefales ved mistanke om en slik alvorlig tilstand, nevnes nevrologisk evaluering, blodprøver og bildediagnostikk, uten at dette konkretiseres tilstrekkelig. Enkelte trykkfeil og utelatelser trekker også ned, f.eks. er paranoid undergruppe uteglemt under presentasjonen av ICD-10-kriteriene. Som vanlig i forbindelse med oversettelse av utenlandsk lærebokstoff vil det gå relativt lang tid fra forfatterne har satt sluttstrek til utgivelsen av den ferdig oversatte bok. Her er over 400 referanser, men de aller fleste er fra 2004 eller tidligere, enkelte fra 2005 og med de to ferskeste artiklene trykt i 2006. På dette feltet skjer det nå så mye, særlig innen biologisk forskning og innen behandlingsforskningen, at noe av stoffet allerede må nyanseres litt.

  Dette er imidlertid små innvendinger i forhold til det hovedinntrykket boken gir, nemlig en solid innføring i det viktigste som er verdt å vite om schizofreni for leger, så vel som for andre fagfolk som arbeider med psykotiske pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media