Et klart budskap til morgendagens leger!

Aage Bjertnæs Om forfatteren
Artikkel

Myskja, A.

På vei mot en integrert medisin

En innføring i komplementær og alternativ behandling. 310 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 325

ISBN 978-82-450-0240-9

Alternativ medisin har i Norge, som i en rekke andre europeiske land, hatt en voldsom fremvekst etter krigen. Fra å være et tilbud til de få utført av en håndfull behandlere er det i dag et bredt tilbud over det ganske land. Helsepersonells holdning til alternativ medisin har også endret seg over tid. Fra å ha inntatt en klar avvisende holdning til slik behandling har mange leger inntatt en mer nøytral posisjon der man mer eller mindre stilltiende aksepterer alternative behandlingsformer som et område der pasienten primært foretar egne valg. Fortsatt er det få leger som aktivt henviser til alternative behandlere. Et unntak er akupunktur hvor man har tall på at hele 65 % av legene henviser sine pasienter til slik behandling. Selv om interessen er økende i befolkningen, har legenes kunnskaper om alternativ behandling ikke økt i samme grad. Mange kolleger har svært mangelfull innsikt i hva som bedrives av komplementær medisin og alternativ behandling.

På vei mot en integrert medisin gir på en liketil og grei måte innsikt i dette fagfeltet. Forfatteren og legen Audun Myskja har i over 20 år beskjeftiget seg med fagfeltet og har skrevet flere bøker om ulike temaer innen alternativ medisin. Han gir en klar historisk fremstilling av folkemedisinens fremvekst og integrering i skolemedisinen. Vi tas med inn i diskusjonen om hva som skiller komplementær fra alternativ behandling. Ikke alle leger har fullgod kunnskap om dette emnet. Forfatteren gir en kortfattet, men klar oversikt over ulike terapiformer, hva som virker, og hva som brukes i praksis, og hvem som bruker det. Videre avsanner han en del myter om alternativ behandling, og henviser til forskningsbaserte funn i litteraturen. I et velskrevet kapittel omtales placeboeffekten og håpets fysiologi som alle leger bør kjenne til. Legestanden byr ubevisst også på placeboeffekt i mange av sine gjerninger, og burde i større grad være bevisst på dette og kanskje utnytte denne effekten i større grad i utøvelse av legekunsten.

I et visjonært kapittel gir forfatteren uttrykk for status nå og utviklingen fremover, og slår fast at utviklingen har gått langsomt her hjemme. Legene burde i langt større grad interessere seg for hvor og hvorfor pasientene våre kjøper seg ulike tjenester på behandlermarkedet. I dette omfattende helsemarkedet utgjør legebehandling bare en liten del. Ved å skaffe oss bedre innsikt i dette vil vi i større grad være i stand til å forstå våre pasienters handlinger og atferd.

Boken er velskrevet og språket er klart og tydelig. Fremstillingen bærer preg av forfatterens solide kunnskaper innen feltet. I en kortfattet form gis det en utmerket oversikt over fagfeltet, og boken egner seg således til å leses fra perm til perm for den vitebegjærlige lege. Den burde være et must for alle som driver praksis, spesielt våre unge kolleger som lett kommer i unødig harde diskusjoner med pasienter om hva som er til pasientens beste. Med litt mer kunnskap i bagasjen vil slike diskusjoner bli mer fruktbare. Den anbefales på det varmeste.

Anbefalte artikler