Svangerskapshypertensjon og risiko for testikkelkreft

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2686

I denne nyhetssaken i Tidsskriftet nr. 23/2008 sto det at det var en signifikant økt testikkelkreftrisiko ved mild hypertensjon (OR 1,69). Det riktige er at økningen kun var nær signifikant (95 % KI 0,98 – 2,69) – det skulle altså ikke ha stått «signifikant» i denne setningen.

Anbefalte artikler