Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Flere møter til screening i desember og i tiden rundt fødselsdagen. Kanskje bør folk inviteres til screening omkring årlige milepæler?

Geir Hoff (foto Ingrid Hoff) og Michael Bretthauer (foto Tidsskriftet)

Screening for kolorektalkreft anbefales i mange vestlige land og innføring av kolorektal screening i Norge diskuteres for tiden. Det er imidlertid et problem at mange ikke møter opp til screeningprogrammer. I en ny studie har norske forskere undersøkt om tidspunkt for invitasjon til screening kan få flere til å møte opp (1).

Den randomiserte studien omfattet 20 780 kvinner og menn i alderen 50 – 64 år i Oslo og Telemark. De ble invitert til å delta i en screeningundersøkelse med fleksibel sigmoidoskopi. Hver deltaker fikk tildelt en vilkårlig valgt dato for undersøkelsen. 12 906 personer (65 %) takket ja til å delta. Oppmøteraten for hver uke og måned ble sammenholdt med uke og måned for fødselsdato.

Det viste seg at signifikant flere (72 %) møtte opp i desember sammenliknet med resten av året (65 %). Tilsvarende ble funnet når deltakerne mottok invitasjonen eller fikk time for undersøkelse i tiden omkring fødselsdagen (68 % mot 65 %). Effekten var mest uttalt i Oslo. Funnene sto seg også i multivariate analyser.

– Disse tilsynelatende små forskjellene i oppmøte til screening kan bety noe for nytten av screening på populasjonsnivå. Det er derfor fristende å invitere screeningdeltakere rundt bursdagsdato og legge til rette for økt aktivitet ved screeningsentre i desember, for å kunne invitere flere i denne måneden som viser klart høyest oppmøte i vår studie, sier førsteforfatter Geir Hoff.

– Det er uklart hvorfor disse årlige, rituelle milepælene som viser at «tiden går», gir slikt utslag. Det kan være en erkjennelse av helserisiko ved økende alder, men det kan også være ren «housekeeping» – opprydding av gjøremål i forbindelse med milepæler, mener Hoff.

Artikkelen ble publisert i BMJs julenummer 2008. BMJ regnes som en av de «fem store» innen medisinsk publisering ved siden av New England Journal of Medicine, JAMA, Annals of Internal Medicine og The Lancet


Screening: Tidlig påvisning av sykdom med formålet om å bedre prognosen. Begrepet brukes også for metoder som forhindrer utvikling av etablert sykdom, f.eks. ved fjerning av forstadier til kreft.

Kolorektal kreft: Kreft i tykk- og endetarm. Hyppig kreftform i Norge med over 3 000 nye tilfeller hvert år. Forekomsten er økende.

NORCCAP-studien: NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention). En randomisert studie som skal finne ut om sigmoidoskopiscreening kan redusere insidens og mortalitet av kolorektal kreft.

Anbefalte artikler