Mitokondrienes rolle ved Alzheimers sykdom

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Mitokondrienes selvdestruksjonsmekanisme medvirker trolig til utvikling av Alzheimers sykdom.

Man vet at avleiring av β-amyloide plakk i hjernen er viktig i patogenesen ved Alzheimers sykdom. Man vet også at mitokondriene skades av løselig β-amyloid. En amerikansk forskergruppe har nå vist ved cellestudier at løselig β-amyloid i mitokondriene interagerer med proteinet cyklofilin D (CypD), og dette øker mitokondrielt stress. Funnene indikerte i tillegg at interaksjonen mellom løselig β-amyloid og CypD åpner poren mPTP i den indre mitokondriemembranen, noe som medfører en influks av kalsiumioner med påfølgende mitokondrieskade (1).

Forskerne benyttet deretter en Alzheimer-musemodell og fant også at læring, hukommelse og synaptisk funksjon ble bedret i en modell der musene manglet cyklofilin D.

– Denne studien viser at CypD og β-amyloide plakk direkte interagerer med hverandre i mitokondriene i denne musemodellen av Alzheimers sykdom og at dette leder til åpning av poren mPTP, sier overlege Jonn Terje Geitung ved Nevrologisk avdeling, St. Olavs hospital.

– Denne CypD-medierte åpningen av mPTP ser ut til å spille en viktig rolle i å regulere mitokondrieindusert død i et β-amyloidrikt miljø. Mangelen på CypD beskyttet nevronene mot skade indusert av det løselige β-amyloidet og påfølgende oksidativt stress og celledød.

Å blokkere CypD kan være en potensiell terapeutisk mulighet for å stoppe eller forsinke Alzheimers sykdom. Dette er et viktig funn. Dessverre finnes det per i dag ingen CypD-blokkerende medikamenter, men resultatene åpner for nye behandlingsstrategier for Alzheimers sykdom, sier Geitung.

Anbefalte artikler