Ufrivillig seksuell erfaring blant unge

Berit Rostad Om forfatteren
Artikkel

Seksuell vold forekommer i alle land, men de fleste internasjonale studier er utført i Vesten og omfatter i hovedsak vold rettet mot gifte kvinner. Seksuell utnytting av barn er blitt et aktuelt tema, mens seksuell vold som utøves mellom unge mennesker er viet liten interesse.

Shireen Jejeebhoy er seniorforsker ved Population Council i New Dehli. Foto Berit Rostad

– Det er forsket lite på ufrivillige seksuelle forhold blant unge i lavinntektsland, sier seniorforsker Shireen Jejeebhoy ved Population Council i New Dehli.

Denne internasjonale organisasjonen arbeider med reproduktiv helse, og Jejeebhoy arbeider med ungdomshelse og spesielt med forebygging av aborter. Hun har vært engasjert som forsker i seksuell og reproduktiv helse ved Verdens helseorganisasjon (WHO) i Genève, har redigert en bok om ufrivillig seksuell erfaring blant unge i lavinntektsland (1) og er nå med på en større studie om ungdomshelse i seks delstater i India. Jeg traff henne på en kongress i internasjonal medisin i Amsterdam i 2007, der hun foreleste om ufrivillig seksualitet blant unge. I sitt arbeid med ungdomshelse i hjembyen ble hun overrasket over at mange unge rapporterte at de hadde følt seg tvunget til å innlede et seksuelt forhold.

Ufrivillig sex

Ufrivillig sex inngår i WHOs definisjon av seksuell vold som omfatter enhver seksuell handling og forsøk på å oppnå en seksuell handling ved bruk av tvang, uønskede seksuelle kommentarer og tilnærmelser mot en person uavhengig av relasjon til personen (2).

I sitt arbeid med unge hadde Jejeebhoy tatt for gitt at seksuell kontakt med en partner var både frivillig og ønsket. Virkeligheten var en annen. Hun stilte seg spørsmålet: hva betyr en slik erfaring for de unges fysiske og mentale helse?

– Jeg søkte i faglitteratur på Internett, men fant svært lite beskrevet om unge i lavinntektsland. Studier var fra vestlige land, og mest om ufrivillig seksualitet innen ekteskapet. Det var få studier fra land i Asia, Latin-Amerika og Afrika.

– Hva fant du av studier fra ikke-vestlige land?

– Forskningsresultatene fra de ulike landene var samstemte. Unge kvinner hadde en større risiko for uønskede seksuelle erfaringer. Kvinners første seksuelle erfaring var ofte koblet til fysisk makt, trusler, svik eller at kvinnen ble lurt. Spesielt i land med arrangerte ekteskap var dette vanlig. Det var en venn, bekjent eller en autoritetsfigur, som et familiemedlem eller en lærer, som tvang kvinnen til sex. En studie i India fra 2005 har vist det samme, at seksuell tvang utføres av et familiemedlem eller en lærer, sier Jejeebhoy.

– Er det noen fellestrekk hos de unge som hadde slike erfaringer?

– Ja. Ifølge disse studiene og egen arbeidserfaring er det flere faktorer som påvirker risikoen for uønsket sex, som manglende selvhevdelse og usikkerhet om hvordan man skal forholde seg, siden seksualitet er noe man ikke snakker om. Det er liten eller ingen oppmerksomhet om temaet i skole og helsesektor. Sosiokulturelle faktorer spiller en rolle idet det er maktubalanse mellom kjønnene. Unge menn mener de har rett til sex, og de tar avgjørelsen om seksuell kontakt. Hvis de i etterkant blir beskyldt for å bruke tvang, anklager de jentene for å invitere eller provosere til sex. I mitt arbeid med unge menn har de fortalt meg at gjengvoldtekter er en type «bonding» mellom gjengmedlemmene og uttrykk for maskulinitet og makt. De som overgripere føler seg også tvunget til å være med.

Konsekvenser

– Hvilke konsekvenser har ufrivillig seksuell erfaring for de unge?

– I studiene ble konsekvensene beskrevet som fysiske, psykososiale og sosiale skader. De unge som deltok rapporterte følelser som mindreverd, depresjon, usikkerhet med hensyn til å inngå relasjoner og konsentrasjonsvansker som kunne gå utover skolearbeidet. Noen studier fant at denne type tidlig seksuell erfaring var assosiert med senere seksuell risikoatferd som ubeskyttet sex, mange partnere, rusmisbruk og i få tilfeller prostitusjon.

– Hvilke konsekvenser mener du denne innsikten kan ha for arbeid med helse for ungdom?

– Det må legges større vekt på selvhevdelse og kommunikasjonsferdigheter med en partner, og på å endre de kjønnsnormer som opprettholder praksis. Det må opplyses om muligheter for å be om hjelp. Jejeebhoy mener foreldre må diskutere temaet med sine unge døtre og sønner, spesielt fedre med sine sønner. Skolen må ta opp temaer som vold og seksuell tvang.

– Det skjer endringer i lovverket i India ved at voldtektslover blir mer omfattende gjennom å inkludere tvungen seksuell kontakt. Det vil hjelpe betydelig både med hensyn til oppmerksomhet om temaet og endring av holdninger og handlinger, sier Jejeebhoy.

Anbefalte artikler