Egenopplevd helse etter hjerteinfarkt

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Hjerteinfarktpasienter opplever sin egen helsetilstand som redusert også 2 – 3 år etter infarktet.

En studie gjort blant 754 hjerteinfarktpasienter 2 – 3 år etter infarktet, viser at både kvinnelige og mannlige pasienter opplever svekket helse i forhold til jevnaldrende i den generelle befolkningen. Den opplevde reduksjonen var like stor hos begge kjønn. Det var først og fremst mål rettet mot fysisk helse pasientene opplevde som svekket, mens egenopplevd mental helse i mindre grad var påvirket, ifølge Kjell Ingar Pettersen. Hvert år innlegges tusenvis av pasienter i norske sykehus med akutt hjerteinfarkt. De fleste av disse overlever infarktet og lever i lang tid etterpå. Denne gruppens helsetilstand er derfor av generell interesse.

– Vi studerte også hvilke faktorer som var med på å påvirke egenopplevd helse etter infarktet. Selv om mye fortsatt er uforklart, var det en tendens til at svekket egenopplevd helse hos kvinner var knyttet til komorbiditet, mens det hos menn i større grad var knyttet til forhold rundt og etter infarktet. Et interessant funn var at vi påviste en statistisk klar sammenheng mellom pumpefunksjon målt ved infarktet og egenopplevd helse 2 – 3 år etterpå, sier Pettersen.

En annen hoveddel av arbeidet er at Pettersen har oversatt flere spørreskjema om helserelatert livskvalitet fra engelsk til norsk og testet ut og tilrettelagt disse til bruk for norske pasienter. Han disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 31.10. 2008, med avhandlingen Health-related quality of life after myocardial infarction: methods for assessment and determinants.


Egenopplevd helse: brukes ofte synonymt med helserelatert livskvalitet.

Anbefalte artikler