Sjelden bok om viktig tema

Geirmund Skeie Om forfatteren
Artikkel

Eknes, J

Bakken, TL

Løkke, JA

Utredning og diagnostisering

Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker. 306 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget 2008. Pris NOK 399

ISBN 978-82-15-01301-5

Universitets- og høyskoleutdannet helsepersonell, pedagoger inkludert, samt studenter er målgruppen. Boken angis, med rette, å være av interesse for spesialisthelsetjenesten – særlig psykisk helsevern og habiliteringstjenestene.

Det er kapitler fra i alt 14 bidragsytere, alle med erfaring fra praksisfeltet. Første hoveddel omhandler utredning (som vidt begrep) av utviklingshemning og autisme, der oppmerksomheten rettes mot utredning av selve funksjonshemningene både hos barn og voksne.

Andre hoveddel omhandler kartlegging og utredning av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Størst omfang er gitt ulike kartleggingsredskap myntet på førstnevnte. Et kapittel beskriver viktig somatisk differensialdiagnostikk.

Den tredje hoveddelen gjelder diagnostisering av atferdsforstyrrelser, psykiske og nevropsykiatriske lidelser. I all hovedsak disponeres innholdet ut fra eksisterende kriterieoppsett i ICD-10 og DSM-IV og i de kriteriesettene som er spesialutviklet for bedre å kunne fange opp aktuell fenomenologi hos personer med psykisk utviklingshemning.

Å være oppslagsverk er ett av bokens formål. Det understrekes at kapitlene ikke bør betraktes uavhengig av hverandre.

Psykiatri og atferdsproblematikk hos mennesker med psykisk utviklingshemning eller autisme er sammensatt. Mange berøres. Akademisk norsk psykiatri har langt på vei ikke viet feltet oppmerksomhet, så fagbøker fra praksisfeltet er sjeldne og velkomne.

At faginnsatsen skjer med et samlet bio-, psyko- og sosialt perspektiv for øye, er allment understreket. I tråd med dette omtaler redaksjonen i introduksjonen at før man stiller diagnoser, må en bredspektret og grundig vurdering finne sted. Mulighet til og hensikt med å nå frem til presise diagnoser er et debattema hva gjelder deler av det diagnostiske mangfoldet – også det er synliggjort i boken.

De enkelte forfatterne synes i ulik grad å presentere slike typer avveininger. Lest med omhu og som en helhet taper ikke boken nødvendigvis på slike forskjeller. Kompleksiteten i og bredden av fagområdet blir snarere fremhevet. Som studentlitteratur blir den imidlertid mer krevende.

For leger er det av verdi å få et innblikk i utredninger som gjelder funksjonsnedsettelsen, også det som andre profesjoner ivaretar. Nyttig er orienteringer om og anvisninger til kartleggingsredskapene for personer med psykisk utviklingshemning.

Presis diagnostisering vil primært være oppgave for spesialisthelsetjenesten. Detaljrikdommen i boken kan for andre kanskje virke overveldende.

Psykiatri og atferdstematikken favner betydelig videre enn hovedfokuset utredning, kartlegging og diagnostisering. Langt flere enn dem en slik bok primært er planlagt for, har informasjons- og kunnskapsbehov. Den kan forhåpentligvis anspore til oppfølgere og til annen kunnskapsspredning.

Tyngre flerfaglig korrektur kunne trolig fjernet noen uklarheter og noen få tilsynelatende begrepsforvirringer. At presentasjonslisten av forfatterne mangler en bidragsyter, er nok et rent arbeidsuhell.

All ære til utgiverne.

Anbefalte artikler