Hjem – når man blir gammel

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

Hauge, S

Jacobsen, FF

Hjem

Eldre og hjemlighet. 177 s. Oslo: Cappelen Damm, 2008. Pris NOK 289

ISBN 978-82-02-283742

Hjemmet er mer enn et sted å bo. Det er uløselig knyttet til grunnleggende og avgjørende verdier i menneskelivet, verdier som trygghet, identitet, autonomi og hjemmefølelse. I en eldgammel og ofte sitert engelsk setning sies det slik: «For a man’s house is his castle» (sir Edward Coke 1552 – 1634). Forfatterne beskriver og drøfter hjemmefølelsen og det den betyr gjennom livet, særlig i den siste delen av livet med sykepleie i eget hjem eller i sykehjem.

Boken har tre deler: Eldre og hjemlighet i Norge, hjem og tilhørighet for den syke eldre og hjemlighet i sykehjem. Hver del har tre kapitler. Det er, naturlig nok, mye overlapping mellom kapitlene, for den store utfordringen er å bevare hjemligheten når hjemmet invaderes av kommunens hjelpere og – enda vanskeligere – å skape hjem og hjemmefølelse i sykehjemmet. Sju av forfatterne er sykepleiere med omfattende tilleggsutdanning, en er psykolog og en er antropolog. Målgruppen er studenter innenfor sykepleie, sosial- og helsefagene og de tverrfaglige videreutdanningene innen eldreomsorg, psykisk helsearbeid og rehabilitering.

Forfatterne kjenner temaet ut og inn, både i teori og praksis, og de beskriver sine gode og vonde erfaringer. Hjemlighet skapes og bevares gjennom fysisk tilrettelegging og gjennom utdanning, kultur og ledelse. Den største utfordringen er å skape hjemlighet og hjemmefølelse i sykehjem. Det er og blir vanskelige konflikter mellom profesjonell pleie, effektivitet og økonomi på den ene siden og varme, nærhet og tilhørighet på den annen side. Forfatterne beskriver og drøfter denne konflikten ut fra deres ståsted og erfaringer. Løsningene omfatter fysisk tilrettelegging, kultur, trivsel, utdanning og ledelse. Alle forfatterne unngår ett stort problem, og det er mangelen på kontinuitet, spesielt i hjemmesykepleien.

Forfatterne har lang undervisningserfaring fra høyskolene. De skriver godt, men jeg tror at en kortere og enklere bok hadde truffet målgruppen bedre. Målet er ikke bare å informere de unge, men å få dem til å tenke: Sånn vil jeg bli!

Både fastlegene og sykehjemslegene møter de gamle i deres siste hjem i livet, og legene kan ha en avgjørende innflytelse på hvordan denne delen av livet deres blir. Derfor må de tenke grundig over den utfordringen som ligger i begrepet «hjem». De behøver ikke lese fra perm til perm, men må kjenne resonnementene – og på den måten er denne boken nyttig.

Anbefalte artikler