Forebygging og rehabilitering av rygglidelser

Even Lærum Om forfatteren
Artikkel

McGill, S.

Low back disorders

Evidence-based prevention and rehabilitation. 2. utg. 311 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2008. Pris GBP 34

ISBN 978-0-7360-6692-1

Denne læreboken har alle klinikere som arbeider med ryggpasienter som målgruppe, og særlig dem som ønsker å tilegne seg oppdaterte kunnskaper og ferdigheter innen biomekanikk/anatomi, klinisk funksjonell vurdering, forebygging og rehabilitering. Den kan også ha adresse til forskere innenfor samme områder. Boken er skrevet av en kanadisk frontfigur med en rekke publiseringer knyttet til temaene ovenfor.

Jeg har tidligere anmeldt førsteutgaven fra 2002. Endringene i siste utgave er ikke store. Den har oppdatert litteratur, mer vekt på øvelser, instabilitet og hvordan man vurderer den enkelte pasient klinisk-funksjonelt.

Boken består av tre hovedkapitler med 13 underkapitler. Første del omhandler vitenskapelig forankring, epidemiologi og funksjonell anatomi/biomekanikk. Sistnevnte er meget grundig og i stor grad basert på forfatterens egen forskning. Kapitlet om myter og realiteter knyttet til begrepet stabilitet og om hva som hjelper av øvelser, er fortsatt høyst relevant. Del 2 gir en grundig innføring i dagens forskningsbaserte viten om skademekanismer og forebygging, med særlig vekt på sport og arbeid, f.eks. løfteteknikker og utholdenhetstrening. Del 3 omhandler rehabilitering, treningsopplegg og øvelser med solide begrunnelser. Det er tankevekkende at mange råd vi har gitt i årevis kanskje er mer til skade enn til gagn, for eksempel tradisjonelle «sit-ups». En god opplysning for bokanmelderen, som er et utpreget B-menneske, er at man skal være varsom med ryggøvelser like etter at man har stått opp om morgenen. Og fortsatt gjelder at vi stadig bør variere aktivitet, kroppsbelastning og stilling – både når vi sitter, driver sport og er på jobb. Særlig synes jeg mange av de ergonomiske rådene både er gode og kunnskapsbaserte.

Boken er, som forrige utgave, velskrevet, oversiktlig og lettlest, selv om stoff- og detaljmengden er betydelig, ikke minst om funksjonelle og biomekaniske aspekter. Referanselisten er omfattende, men i hvilken grad den bygger på systematiske søk og vurderinger, fremgår ikke.

Om den kliniske hverdagsundersøkelse og håndtering tror jeg ikke norske ryggklinikere vil finne så mye nytt og nyttig. Boken fremstår her noe fragmentarisk og omhandler blant annet ikke noe om kommunikasjon eller tverrfaglig samarbeid. Det siste er ikke minst viktig når det gjelder rehabilitering. I så måte finnes det etter mitt skjønn andre og bedre alternativer (1, 2).

For alle med spesiell interesse for biomekanikk, skademekanismer og trening/øvelser kan jeg varmt anbefale også denne 2. utgaven.

Anbefalte artikler