Foreslår obligatorisk tjeneste for turnusleger i sykehjem

Bjarne Riis Strøm Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen er opptatt av å sikre gode legetjenester til våre sykeste eldre, men mener at legedekningen må løftes kraftig før obligatorisk turnustjeneste kan vurderes.

Helse- og omsorgsdepartementet har nylig lagt ut et høringsforslag om endring av turnusforskriften for å innføre obligatorisk tjeneste ved sykehjem for turnusleger. I forslaget antydes det at ti dager skal føres inn i målbeskrivelsen for turnustjenesten. Legeforeningen mener det må være en klar forutsetning at tjeneste utføres samtidig med veiledende lege tilstede i sykehjemmet.

Opptrappingen av legetjenester i sykehjem går langsomt sett i forhold til de store faglige utfordringer sykehjemmene står overfor, og foreningen har lenge fremmet at tjeneste må styrkes kraftig, bl.a. at legetjenesten må dobles gjennom tilførsel av bredt skolerte allmennleger.

Den forventede økningen av eldre i befolkningen skaper et behov for mer og bedre kunnskap om eldres sykdommer og helse. Det er de sykeste eldre som er på sykehjem, og det krever god kompetanse om alders- og sykehjemsmedisin for å gi god helsetjeneste til denne gruppen. Med dagens alt for lave og varierende legedekning vil det ikke være mulig å gjennomføre en obligatorisk turnustjeneste med krav om tilstedeværelse av kompetent veileder.

Slik legedekningen er i dag, vil det oppstå situasjoner hvor veileder ikke er tilstede. Det vil bety at nyutdannede leger skal ivareta de sykeste eldre. Det sikrer ikke et godt tilbud til sykehjemspasientene og det er ikke rekrutterende. Undersøkelser viser at 80 % av turnuslegene alt i dag har tjeneste i sykehjem knyttet turnus- tjenesten i kommunene.

I høringsnotatet heter det «Departementets forslag til endring av turnusforskriften har et opplæringsformål og obligatorisk tjeneste i sykehjem er ikke ment å komme til erstatning for stillinger for leger eller spesialister i allmennmedisin»

Legeforeningen oppfatter innspillet om obligatorisk turnustjeneste for turnusleger i sykehjem som et politisk innspill med svært liten betydning for utdanning av leger og av minimal betydning for utvikling av legetjenestene i sykehjem. Endringen i turnusforskriften endrer ikke behovet for rask tilførsel av mange flere erfarne leger til sykehjem.

Det er behov for en nasjonal norm for legedekning. Den lokale normen og øvrige tiltak som er innført har ikke hatt tilstrekkelig effekt.

Anbefalte artikler