Stor gjentakelse av selvpåførte forgiftninger

Fridtjof Heyerdahl Om forfatteren
Artikkel

Nesten en tredel av alle pasienter med selvpåført forgiftning gjentar dette i løpet av ett år. Det viser en ny studie fra Oslo.

I studien ble alle forgiftninger som ble behandlet i sykehus og prehospitalt i løpet av ett år prospektivt registrert (1). Dette ble gjort som en del av en større kartlegging av disse pasientene i Oslo etter mønster fra en tilsvarende studie i 1980. Ved å bruke «overlevelsesstatistikk» beregnet vi ettårsrepetisjonsrate for alle typer selvpåførte forgiftninger og identifiserte prediktorer for gjentakelse.

Studien omfattet alle selvpåførte forgiftninger uavhengig av behandlingsnivå og intensjonen bak forgiftningen. Fordi både behandlingsnivå og intensjon kan variere fra episode til episode for samme person, er det viktig å inkludere bredt for å favne alle episoder.

Hele 30 % repeterte forgiftningsepisoden i løpet av ett år, og størst sannsynlighet for repetisjon ble funnet hos dem som forgiftet seg med sedativer eller opioider, var 30 – 49 år gamle, var permanent utenfor arbeidslivet, med tidligere suicidalforsøk eller tidligere psykiatrisk behandling. Et viktig tilleggsfunn var at intensjonen bak repeterte forgiftninger ble tolket ulikt fra episode til episode for nesten en firedel av pasientene. Det vil si at for samme pasient kunne en episode tolkes som en ren rusoverdose, mens en annen episode som suicidforsøk. Dette understreker at det er vage grenser mellom forskjellige typer selvpåførte forgiftninger og at det er viktig å inkludere bredt i slike studier.

Den høye repetisjonsraten i denne studien synliggjør behovet for økt kunnskap om effektiv terapi og sekundærprofylakse til denne gruppen vanskeligstilte mennesker.

Anbefalte artikler