Pasientsikkerhetskultur på norsk

Medisinsk nytt Samfunnsmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den norske oversettelsen av spørreskjemaet Safety Attitudes Questionnaire har tilfredsstillende psykometriske egenskaper og kan brukes til å måle sikkerhetskulturen ved sengeposter, poliklinikker og andre behandlingsenheter.

  Safety Attitudes Questionnaire er et av de best validerte spørreskjemaer for å måle pasientsikkerhetskultur og det eneste som er validert mot pasientresultater. I en intervensjonsstudie i Michigan har man vist at forbedring av pasientsikkerhetskulturen korrelerer med lavere forekomst av kateterrelaterte infeksjoner i intensivavdelinger. Vi ønsket å undersøke egenskapene til den norske oversettelsen av dette spørreskjemaet.

  Studien ble utført blant helsepersonell ved 47 somatiske behandlingsenheter ved Akershus universitetssykehus (1). 1 911 spørreskjemaer ble distribuert til leger, sykepleiere, hjelpepleiere, sekretærer og fysioterapeuter ved sengeposter, poliklinikker, akuttmottak, intensivenhet osv. Legene og fysioterapeutene hadde anledning til å fylle ut skjemaet for inntil tre behandlingsenheter som de arbeidet ved, f.eks. sengepost, poliklinikk og akuttmottak.

  1 306 helsearbeidere deltok (68 %). Totalt antall observasjoner var 1 460. Konfirmerende faktoranalyse av de norske dataene viste tilfredsstillende tilpasning til spørreskjemaets opprinnelige faktorstruktur. Resultatene viste at det var størst variasjon mellom sengepost og poliklinikk, men også variasjon på avdelingsnivå.

  Vi foreslår at de regionale helseforetakene måler sikkerhetskulturen i sine behandlingsenheter og iverksetter validerte forbedringstiltak der den er svak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media