Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Fosterveksten bremses av koffein gjennom hele svangerskapet og avhenger av inntak og metabolske forhold. Det viser en ny engelsk studie.

Gravide bør redusere inntaket av koffeinholdig sjokolade. Illustrasjonsfoto GV-Press/NordicPhotos

Sammenhengen mellom inntak av koffeinholdig drikke og sjokolade og intrauterin veksthemming ble studert prospektivt i en kohort av 2 635 svangre kvinner (1). Inntaket ble kartlagt fra fire uker før graviditeten og frem til fødsel. Mesteparten stammet fra te (62 %) og kaffe (14 %).

Sammenliknet med et inntak på under 100 mg/dag økte risikoen for vekstretardasjon til en oddsratio på 1,2 for inntak på 100 – 199 mg/dag og til 1,5 og 1,4 for henholdsvis 200 – 299 mg og 300 mg eller mer (p for trend < 0,001). Risikoen økte med økende inntak gjennom alle trimester uten å nå et øvre platå eller å avta på noe tidspunkt. Justert for nikotin og alkohol var et koffeininntak på mer enn 200 mg forbundet med en vektreduksjon på rundt 70 g i gjennomsnitt.

Høy koffeinclearance ga økt risiko. Cytokrom P-450 1A2 (CYP 1A2) står for mesteparten av koffeinomsetningen. Metabolittene paraxantin, teobromid og teofyllin er alle bioaktive og kan virke negativt på transporten i det intervilløse rom. En viktig forutsetning for en mulig biologisk effekt er at verken placenta eller fosteret danner eget CYP 1A2. Derimot kan fosteret resyntetisere de nevnte metabolittene til koffein og sende det i «retur» til moren. Når halveringstiden for koffein også normalt øker til det tredobbelte i løpet av graviditeten, kan det resultere i at fosteret kontinuerlig eksponeres for både koffein og metabolittene.

Kvinner bør få råd om å redusere inntaket av koffeinholdig drikke og sjokolade alt fra planlagt graviditet og frem til fødsel. Det foreligger ingen nedre grenseverdi, men effekten inntrer typisk ved daglig inntak over 200 mg/dag.

Anbefalte artikler