Johannesurt mot depresjon?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Johannesurt er bedre enn placebo og like effektivt som antidepressiver ved depresjon, viser en metaanalyse.

Forskerne identifiserte 29 randomiserte og dobbeltblindede undersøkelser med nesten 5 500 deltakere (1). I 18 av studiene sammenliknet man hypericum perforatum med placebo, mens man i 17 studier anvendte antidepressiver som kontroll.

Hypericum hadde bedre virkning enn placebo. Tendensen var mindre i de større studiene (rateratio 1,3), som generelt hadde bedre kvalitet enn de mindre studiene (rateratio 1,9). Johannesurt var like effektivt som trisykliske antidepressiver (rateratio 1,02) og selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-preparater) (rateratio 1,00). Færre pasienter i hypericumgruppen stoppet med behandlingen pga. bivirkninger enn blant dem som fikk trisykliske antidepressiver (OR 0,24) og SSRI-midler (OR 0,53). Subgruppeanalyser viste at kunnskapsgrunnlaget for behandling av alvorlige depresjoner stadig er mangelfull.

– Hypericums anvendelighet til å redusere depresjonsskår med for eksempel 50 % hos pasienter med lettere og moderat depresjon sier strengt tatt ikke noe om midlets anvendelighet til å helbrede depresjon, sier Jens Knud Larsen ved Psykiatrisk Center Gentofte.

– Cochrane-analysen gir ingen forklaring på hvorfor virkningen er best dokumentert i undersøkelser som er gjennomført i tysktalende land, der også anvendelsen er mest utbredt. Hypericums antidepressive egenskaper er fortsatt ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert til at det generelt kan anbefales anvendt i depresjonsbehandlingen, sier Larsen til Ugeskrift for Læger.

Anbefalte artikler