Virus som forårsaker kreft

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

J, Nicholas

K-T, Jeang

T-C, Wu

Human cancer viruses

Principles of transformation and pathogenesis. 244 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 212

ISBN 978-3-8055-8576-7

Tumorvirus ble første gang oppdaget for nesten hundre år siden, da Rous’ sarkomavirus ble identifisert. Etter dette er flere kreftrelaterte virus karakterisert, og virusene humant paipllomvirus (HPV), hepatitt B-virus og C-virus (HBV, HCV), Epstein-Barr-virus (EBV), humant herpesvirus 8 (HHV8) og humant T-celleleukemivirus type 1 og 2 (HTLV1, HTLV2) er omhandlet i boken. Den er skrevet av amerikanske forskere, og bærer et visst preg av det.

I løpet av de siste 30 – 40 årene, har ekstensiv forskning ført til identifikasjon av ulike proteiner, både hos virus og vert, som spiller en rolle i den kreftfremkallende prosessen. Etter hvert vet man mye om den molekylære bakgrunnen for de kreftfremkallende egenskapene, og forskningen har også gitt innsikt i normal cellesykluskontroll og -regulering. Virusene er blitt brukt som modeller for kreftutvikling, og onkoproteiner fra ulike virus er identifisert i tillegg til deres cellulære med- og motspillere.

I de 12 kapitlene blir de ulike virusene behandlet for seg. Forfatterne har valgt en molekylær tilnærming, og proteiner involvert i kreftutviklingen er nøye beskrevet. Humant papillomvirus (HPV), som forårsaker minst 5 % av krefttilfellene i verden, er viet tre kapitler. HPVs rolle i utvikling av anogenital og oral kreft diskuteres, men nye forskningsresultater som indikerer en rolle for HPV også i andre kreftformer, er ikke nevnt. Vaksinering mot humant papillomvirus, både ulike vaksinasjonsstrategier og hvilke typer som nå er i produksjon, er i positive ordelag behandlet i et eget kapittel. Hepatitt B og C omtales grundig, både molekylærpatologien og bakgrunnen for terapi og terapiresistens.

Fremstillingen er nok litt for detaljert og molekylær for de fleste leger, men for dem som arbeider innen virologi eller innen molekylær kreftforskning, kan boken gi nyttig lærdom.

Den har noen illustrasjoner, de fleste i svart-hvitt. Det hadde økt lesbarheten dersom det hadde vært flere og mer fargerike illustrasjoner.

Anbefalte artikler