Viktig oppdatering av allerede glimrende bok om lungesykdommer

Frode Gallefoss Om forfatteren
Artikkel

P., Giæver

Lungesykdommer

2. utg. 252 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. Pris NOK 399

ISBN 978-82-15-01152-3

Petter Giævers glimrende bok om lungesykdommer som ble lansert i 2002, er kommet i ny og oppdatert utgave. Målgruppen er helsepersonell som behandler personer med lungesykdommer samt medisinstudenter og fysioterapistudenter. Som tidligere er det 21 kapitler, hvor man innledningsvis konsentrerer seg om lungenes struktur og funksjon, samt tolking av symptomer og tegn. Videre finnes det kapitler om atelektase, respirasjonssvikt, astma, kols, bronkiektasier, cystisk fibrose, interstitiell lungesykdom, pulmonal vaskulitt og eosinofil pneumoni, pneumonier, lungeabscess, pleurasykdommer, tuberkulose, lungekreft, lungeemboli, pulmonal hypertensjon, lungeødem og akutt lungesviktsyndrom (ARDS), sjeldne lungesykdommer og lungetransplantasjon. I flere kapitler gis god innsikt i patofysiologiske mekanismer og respirasjonsfysiologi. Nytt i denne utgaven er bl.a. viktig oppdatert informasjon om legionellapneumonier, medikamentell og infeksiøst (hiv) betinget immunsuppresjon, opportunistiske infeksjoner, pulmonale arteriovenøse malformasjoner og røykeavvenning. De fleste røntgen- og CT-bilder fra forrige utgave er skiftet ut med meget gode eksempler. Bildediagnostikkens betydning er også gjennomgående bedre vektlagt, og en del figurer og tabeller er byttet ut eller betydelig oppdatert og forbedret. Temaer som bevisst fremdeles ikke er videre omtalt, er obstruktiv søvnapné, allergi og detaljer rundt tekniske prosedyrer.

Disposisjonen av stoffet er som tidligere logisk, med en meget god pedagogisk tilnærming, språket er godt og layouten er forbedret med bl.a. markering av tekst, som kun er for spesielt interesserte. Antall referanser er økt med ca. 100 til 386, og det er med flere norske henvisninger enn forrige gang.

Petter Giæver viser fortsatt at han både har bred klinisk erfaring og solid teoretisk bakgrunn, og man er gjennomgående trygg på det som er hans egne tolkinger og meninger. Oppdateringene er både viktige og presise. Fordi boken skal brukes i mange år fremover, skulle man ønsket at deadline hadde vært på forfatterens side når det gjelder den nye kontrollfokuserte klassifikasjonen av astma, jf. Global Initiative for Asthma, slik at man slapp den gamle inndelingen i intermitterende, mild persisterende, moderat persisterende og alvorlig persisterende astma (s. 64, 66). På den annen side er TNM-klassifikasjonen helt oppdatert, til og med med foreslåtte endringer som vil gjelde fra 2009. I denne nye utgaven er også nomenklaturen oppdatert, for eksempel slik at NPPV nå heter NIV (non-invasiv ventilasjon). I omtale av BiPAP er en liten men viktig praktisk opplysning falt ut i ny utgave, nemlig at trykket anbefales økt med 2 cm H₂O om gangen. Jeg savner også, når fysiologiske effekter av NIV er så godt forklart, noe mer konkret informasjon om hvordan man styrer en BiPAP avhengig av om man ønsker en forebedret pO₂ og/eller pCO₂.

Boken er som tidligere viktig for enhver som ønsker å få en solid innføring i lungemedisin. Den kan leses av sykepleiere og fysioterapeuter som jobber eller utdanner seg i faget, og vil være utmerket for enhver medisinstudent, men også en meget verdifull basis for spesialistkandidater i lungemedisin. Den bør også med stort utbytte kunne leses av erfarne lungeleger som ønsker å holde seg bredt oppdatert i faget. Denne boken konkurrerer klart med en annen ny norsk bok i lungemedisin av professorene Amund Gulsvik & Per S. Bakke ved Universitetet i Bergen.

Hvis Petter Giæver arbeider videre med en ny versjon, kan man kanskje kikke litt til de foreslåtte fem nye obligatoriske kurs i lungemedisin som snart vil gjelde. Ett av disse kursene er i lungerelatert intensivmedisin, særlig med vekt på NIV og respiratorbehandling. Jeg tror dermed et eget kapittel, som favner dette egne fagfeltet opp mot anestesifaget, vil kunne bli nyttig for mange lesere i fremtiden. Obstruktiv søvnapné (OSA) øker kraftig pga. økende vekt i befolkningen og er en utfordring ved de fleste lungemedisinske seksjoner i Norge. Kanskje bortsett fra enkel CPAP ved obstruktiv søvnapné, så bør BiPAP ved kols og kronisk respirasjonssvikt og mer avansert ventilasjonsstøtte ved Cheyne-Stokes’ respirasjon ved for eksempel hjertesvikt, i fremtiden helst ivaretas av lungeleger. På samme måte er også allergi og allergivaksinering noe som de fleste lungemedisinere må håndtere i dag, og en omtale av dette området hører etter mine vurderinger hjemme i en lungemedisinsk lærebok. I en ny utgave ville jeg også påsett at indekseringen ble mer omfattende. Med egne overskrifter som «Non-invasiv mekanisk ventilasjon», ville jeg forventet å finne dette igjen i indeksen under «N» eller «V». På samme måte savnes for eksempel strålebehandling, cytostatika, røykeavvenning, pasientopplæring, rehabilitering etc. i stikkordslisten.

Men hovedkonklusjonen er igjen som sist: Meget godt levert av en solid kollega.

Anbefalte artikler