Vanskelig, men ikke håpløst

Stein Opjordsmoen Ilner Om forfatteren
Artikkel

Svisdahl, M.

Veien ut av psykisk lidelse

Erfaringer, medborgerskap og bedringsprosesser. 122 s. Oslo: Cappelen Akademisk, 2008. Pris NOK 229

ISBN 978-82-02-28305-6

Forfatteren er ergoterapeut med mastergrad innen samfunnsplanlegging og ledelse. Boken bygger på hennes masteroppgave, som er en intervjustudie av 11 personer i alderen 34 – 58 år som fikk en alvorlig psykisk lidelse i voksen alder. De hadde alle det til felles at de lyktes å komme seg ut av krisesituasjonen.

Målgruppen er ansatte innen psykisk helsearbeid, pasienter og deres pårørende. Det er fem kapitler. Det første handler om samfunnsdeltakelse, der blant annet den viktige retten til arbeid fremholdes og hvor nødvendig det er for selvfølelse og tilhørighet at egnet sysselsetting i en sosial kontekst tilstrebes selv om man er syk. I det andre kapitlet handler det om de utfordringer man får ved erkjennelsen av at en psykisk lidelse er under utvikling. Dernest beskrives samspillet med omgivelsene og behovet for saklig opplysning som kan overskygge de i mediene mange negative utspill om psykiske lidelser og behandlingsapparatet. Neste kapittel omhandler det å gjenvinne handlekraften gjennom oppbygging av selvfølelsen, og det siste om relasjonenes betydning for å styrke bedringsprosessen. Teksten illustreres med små utdrag fra pasienthistoriene, og det stilles enkelte spørsmål til refleksjon på slutten av hvert kapittel.

For de med lang fartstid innen psykisk helsearbeid er det lite nytt, men boken kan være nyttig for de mer uerfarne og for en del pasienter og pårørende. Av særlig verdi er innspillene omkring brukermedvirkning og det å innta en mer aktiv rolle. Noe av kompleksiteten kommer frem, samtidig som det gis håp.

Anbefalte artikler