Traumeomsorg fra system til skade

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Flint, L

Meredith, JW

Schwab, CW

Trauma

Contemporary principles and therapy. 784 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2008. Pris USD 199

ISBN 978-0-7817-5650-1

Redaktørene er alle kjente traumekirurger ved større amerikanske sentre. Gjennom denne boken ønsker de å belyse temaer og områder innen traumeomsorgen som de selv mener er viktige og har erfart i egen «harsh» [sic] klinisk praksis. Tilnærmingen er ikke ment å være ensyklopedisk, men skal belyse ulike fasetter ved traumeomsorgen. Dette er gjort ved å dele inn stoffet i sju større seksjoner som tar for seg traumesystemet, skadeforebygging og kontroll, traumesenteret, traumeteamet, traumepasienten, intensivbehandling av skadede pasienter og etikk og omsorg. De vanlige tematiske kapitlene som man finner i andre lærebøker om traumer, gjenfinnes typisk i seksjonen om traumepasienten. Her omtales de forskjellige skadetypene samt diagnostikk og behandling, fra prehospital håndtering til mer spesifikke temaer som hodeskader, bukskader, brannskader og skader hos gravide og eldre. Kapitlene er stort sett velskrevet, hovedsakelig med forfatternes egne meninger og erfaringer og med referanser oppdatert til 2007. Enkelte tabeller og figurer i svart-hvitt bryter opp monoton tekst, men farger og flytdiagrammer kunne vært brukt i større grad. Noen tekniske glipp finnes, bl.a. i kapitlet «Special interdisciplinary problem: pelvic fracture» der referansenumrene i brødteksten ikke stemmer med referanselisten i det hele tatt. I to kapitler om traumesystem gjentas en relativt kompleks figur med bare 3 – 4 siders avstand, uten at dette synes nødvendig. Figurene for øvrig er av god kvalitet.

Her er flere elementer enn dem man oftest finner i andre bøker, bl.a. fremheves det hvordan operasjonssal og oppvåkningsrom for traumepasienter bør være. Enkelte temaer, som finansieringssystemer og juridiske forhold, er ikke direkte overførbare til europeiske eller skandinaviske forhold. Seksjonen om traumeteamet er spennende, med temaer som «making music out of noise» og egne kapitler om pleie ved traumer og det å skape en helhet og kontinuitet i omsorgen. De tre siste kapitlene omhandler etiske problemstillinger og klinikers ansvar og tilnærming til pasient og pårørende samt sjelelig pleie – noe som er nyttig og kanskje for sjeldent tatt opp i traumesammenheng?

Med boken følger en kode som gjør at man får hele innholdet tilgjengelig på nett, uten at dette gir noen videre gevinst enn lenker til aktuelle referanser. Totalt sett er det veldig mye leseverdig, og kapitlene er ikke overdrevet ordrike og kompliserte. Forfatterne har langt på vei lyktes med å gi både et makro- og et mikroperspektiv på traumeomsorgen. Størrelsen skulle også gjøre boken lett tilgjengelig for dem som har interesse for traumeomsorg – både som system og for de enkelte skader.

Anbefalte artikler