Siste nytt fra schizofrenifronten

Ragnar Nesvåg Om forfatteren
Artikkel

H, Hall

E, Hall

Schizophrenia

Modern concepts and research findings. 195 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 258

ISBN 978-91-44-02980-1

Vår forståelse av årsaker og sykdomsmekanismer ved schizofreni er langt fra fullstendig. Tusentalls forskere over hele verden er engasjert i forsøket på å forstå sykdommen, og håpet er at forskningen skal bidra til å utvikle mer målrettede og effektive behandlingsformer.

Schizophrenia – modern concepts and research findings gir en oppdatert oversikt over status innen sentrale områder av schizofreniforskningen. De ni kapitlene omhandler hvert sitt spesifikke tema: klinikk, genetikk, epidemiologi, nevropsykologi, avbildning av hjernefunksjon, avbildning av hjernestruktur, hjernens kjemi, tidlig oppdagelse og intervensjon ved psykose, og psykofarmakologi. Hvert kapittel inneholder en referanseliste og forslag til videre lesing, noe som er svært nyttig for dem som ønsker målrettet fordypning. Sist i boken er det en seksjon med forkortelser, en figur over hjernens viktigste bestanddeler, stikkordregister og illustrasjoner.

Seks av de åtte bidragsyterne er tilknyttet Karolinska Institutet i Stockholm som i en årrekke har vært ledende innen schizofreniforskning. Hver forfatter har særlig vektlagt sitt kompetansefelt, og det er i liten grad kryssreferanser mellom kapitlene. Temaene blir grundig behandlet, men ulike forfatterstemmer gir fremstillingen et noe fragmentert inntrykk.

Noe av stoffet kan være vanskelig tilgjengelig for uinnvidde, spesielt kapitlet om hjernens kjemi. Her omhandles eksperimentelle prekliniske studier som i liten grad er knyttet til klinisk forståelse og behandling av schizofreni. Andre kapitler er mer klinikknære, slik som Göran Sedvalls oversiktlige gjennomgang av klinisk og farmakologisk behandling, og Ingrid Melles godt skrevne kapittel om tidlig oppdagelse og intervensjon ved psykose.

Tittelen gir bud om en beskrivelse av moderne forståelse av schizofreni, men dette er fraværende i teksten. Et kapittel om sentrale forklaringsmodeller, slik som nevro-utviklingshypotesen, ville være nyttig for å tilby leseren en mer helhetlig vitenskapelig ramme for sykdommen. Noen sentrale områder er heller ikke dekket, slik som funn fra nevropatologiske og nevrofysiologiske studier. Dermed kan ikke boken sies å gi en fullstendig oppdatering av schizofreniforskningen.

Boken er gjennomgående godt skrevet på et lettfattelig engelsk. Myke permer, A5-format og luftige sider bidrar til et leservennlig oppsett.

Helsearbeidere, studenter og forskere angis som målgruppe for tekstene. Hensikten er å bedre helsetjenesten og behandlingen av pasienter med schizofreni. Hvorvidt innholdet er av direkte nytteverdi for klinikere er usikkert. Tekstene er fokusert på forskningsdata og vil i hovedsak være verdifulle for helsearbeidere og studenter med interesse for schizofreni utover praktisk klinisk behandling. Boken kan også anbefales for leger og forskere som ønsker en kortfattet oversikt over status på schizofrenifronten.

Anbefalte artikler