Overvekt og fedme – mer enn vekt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Apovian, CM

  Lenders, CM

  A clinical guide for management of overweight and obese children and adults

  309 s, tab, ill. Boca Raton, FL: CRC Press, 2007. Pris USD 85. ISBN 978-0-8493-3085-8

  Denne guiden henvender seg til leger i allmennpraksis og gir en oppdatering om erfarings- og kunnskapsbasert legearbeid ved ulike grader av fedme hos barn, ungdom og voksne. Spesialister kan ha nytte av den for en innføring i fagfeltet. Omslaget er nøytralt, illustrasjonene i svart-hvitt. Det er få av dem, hvilket medfører at det er vanskelig å få en visuell oppfatning av temaene som omtales. Enkelte kapitler inneholder mange praktiske tips, ofte i tabellform. Disse kunne med fordel fått et bedre visuelt uttrykk ved bruk av farger.

  De 13 kapitlene har ulike forfattere, det kan være årsaken til at opplysninger til en viss grad gjentas. Samtidig betyr det at kapitlene kan leses uavhengig av hverandre, alt etter hvilket tema man ønsker å konsentrere seg om.

  Alle forfatterne er fra USA og benytter i teksten en rekke henvisninger til amerikanske forhold når det gjelder pasientinformasjon, myndighetsanbefalinger og pasientlogistikk. Relevansen for norske forhold kan derfor variere, samtidig som den faglige informasjonen ut fra anmelderens vurdering synes å ha overføringsverdi.

  Nytt er det at man innledningsvis beskriver hvordan tilrettelegging av kontorfasilitetene er avgjørende for å kunne ta imot pasienter med sykelig fedme. I tillegg til beskrivelse av medisinsk og kirurgisk utredning, behandling og oppfølging ved sykelig fedme legges det i flere kapitler stor vekt på holdninger og kommunikasjonsferdigheter i møtet med pasientene. Ett av kapitlene omhandler endringsfokusert rådgivning som metode for å øke motivasjonen til å endre levevaner. Gode eksempler og velbegrunnet metodebeskrivelse gir en god forståelse for metodens berettigelse.

  Tittelen antyder at overvekt og fedme hos barn også omtales. Flere av kapitlene berører barn/ungdom sammen med omtale av ulike temaer vedrørende voksne, men tre handler utelukkende om barn med begynnende eller etablert fedme. Ett av disse vektlegger atferdsendring som grunnlag for all behandling av fedme og hvordan allmennlegen gjennom grundig kartlegging av psykisk helse, familieforhold, andre relasjonelle forhold og miljøpåvirkninger kan veilede familien til å finne arenaer med potensial for endringer. Alt fra formidling av diagnosen til evaluering av endringsmotivasjon («readiness for change») er grundig beskrevet, med konkrete forslag til struktur og innhold i konsultasjonen.

  Avslutningskapitlet handler om legenes ansvar for å bidra til en samfunnsutvikling som stimulerer til positiv kostholds- og aktivitetsatferd hos unge. Det tas utgangspunkt i en sosioøkologisk modell med individet i sentrum for en rekke påvirkninger som kan virke fedmefremmende. Kapitlet tydeliggjør at fedme ikke handler om individet alene, men heller om familie-, organisasjons- og samfunnsstruktur. Det gis i tekst og tabeller en rekke gode tips om tiltak for å gjøre barnas oppvekstmiljø mindre fedmefremmende.

  På tross av enkelte svakheter er A clinical guide for management of overweight and obese children and adults viktig for deg som ønsker oppdatert og helhetlig kunnskap til klinisk bruk i møte med sykelig fete pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media