Aktuelt for kirurger om traume- og intensivbehandling

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

JA, Asensio

DD., Trunkey

Current therapy of trauma and surgical critical care

785 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2008. Pris USD 139

ISBN 978-0-323-04418-9

Dette er femte og utvidede versjon av tidligere Current therapy of trauma som ble ført i pennen av traumekirurgene Trunkey & Lewis. Denne nye utgaven er overtatt av Asensio i samarbeid med seniorredaktør Trunkey, og utvidet til å inkludere ikke-operativ kirurgisk omsorg for kritisk syke. Målgruppen er i praksis alle som er interesert i traumatologi, men tematisk er det klart at kirurgiske kandidater vil være hovedmålgruppen. Som antydet i tittelen omtales flere temaer og kapitler som for norske/europeiske forhold hovedsakelig er forbundet med anestesi/intensivmedisin og ikke er kirurgenes domene per se. Således har boken en klar amerikansk profil, noe som gjenspeiles flere steder, også i den omfattende amerikanske bidragslisten.

Innholdet er i hovedsak tematisk delt inn etter anatomiske regioner, fra hode til ekstremiteter. Et relativt rikt antall svart-hvitt illustrasjoner av varierende kvalitet foreligger, der pikselleringen i enkelte fotografier dessverre er dårlig. En styrke er imidlertid det rike antallet strektegninger av anatomiske forhold, prosedyrer eller kirurgiske teknikker – de er gode og lærerike. Disse hever totalinntrykket.

Kapitlene avsluttes enten med referanse til foreslått litteratur eller har fortløpende referanser i teksten – noe som synes å være en inkonsekvent bruk kapitlene imellom. Boken har fast innbinding og er trykt på relativt tynt papir, noe som gjør den lettere og mer håndterlig enn enkelte andre lærebøker innenfor samme tema.

Stilen skal være «aktuell», men en del kapitler har en omfattende og kjedsommelig oppramsing av alle historiske datoer innenfor et gitt temaområde (som hjerteskader). Andre steder er det «aktuelle» vel kortfattet, og til dels ordknapt – kun tre sider om «alt» innen «damage control surgery» er i snevreste laget, og samtidig overlappende med tilsvarende kapittel om «alvorlig blødning (exsanguination)». Generelt er likevel de fleste kapitlene poengterte og gir en oversiktlig innføring i tematikk og aktuell behandling.

Det omfattende registeret er lett å slå opp i. For kirurger, leger og studenter med spesiell interesse for traumatologi vil boken oppleves som nyttig. En eventuell neste utgave bør nødvendigvis i større grad inneholde en mer generell «akuttkirurgisk» tilnærming om redaktørene skal følge med i fagutviklingen innen traume- og akuttkirurgi i USA og ellers. Ønsker man likevel en uttømmende tekst om traumatologi, anbefales fortrinnsvis den nye 6. utgaven av Trauma av Feliciano og medredaktører (1).

Anbefalte artikler