Testosteron til kvinner som ikke tar østrogen?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Tilskudd med testosteron kan gi økt seksuell tilfredsstillelse hos postmenopausale kvinner, men langtidseffektene er usikre.

814 postmenopausale kvinner ble randomisert til å få 150 µg eller 300 µg testosteron per dag eller placebo (1). Effekten ble vurdert etter 24 uker og sikkerheten etter 52 uker.

Kvinnene som fikk 300 µg testosteron fikk en signifikant, men beskjeden økning i tilfredsstillende seksuell funksjon. Økningen var på 2,1 episoder per måned, mot 0,7 episoder i placebogruppen. I begge testosterongruppene rapporterte kvinnene om økt libido og mindre «distress». Insidensen av bivirkninger var lik i alle gruppene, og de fleste var milde. Fire kvinner i intervensjonsgruppen, men ingen i placebogruppen, fikk brystkreft.

– Av de fire kvinnene som fikk påvist brystkreft, hadde den ene fått substitusjonsbehandling med østrogen-progesteron i 27 år, en annen hadde symptomer på brystkreft før hun inngikk i studien, sier gynekolog Inger Øverlie.

– I en svensk prospektiv randomisert, dobbeltblind studie så man på effekten av østrogen-progesteron og testosteron/placebo (2). Det viste seg at tilskudd med testosteron hemmet østrogen-progesteron-indusert brystcelleproliferasjon hos postmenopausale kvinner. Det vil si at tilskudd med testosteron synes å motvirke brystcelleproliferasjon indusert av østrogen-progesteron-behandling i denne gruppen.

Bruk av testosteronplaster kan være et godt alternativ hos postmenopausale og ooforektomerte kvinner med nedsatt seksuell funksjon som ikke ønsker samtidig østrogenbehandling. Langtidseffekter av testosteronbehandling hos kvinner vet vi imidlertid lite om. Eventuell behandling bør derfor vurderes nøye, sier Øverlie.

Anbefalte artikler