Underlivsplager og kvinnelige Internett-brukere

Odd Erik Johansen Om forfatteren
Artikkel

Aldring påvirker mange organer i kvinnekroppen, inkludert underlivet, hvor urogenitale plager, som for eksempel vaginal tørrhet, øker med alder og tid siden menopause. Endringene skyldes vanligvis bortfall av østrogenstimulering. I en studie var vaginal tørrhet for eksempel rapportert å forekomme blant 25 % ett år etter menopause, mens blant nesten 50 % etter tre år (1).

Ettersom demografiske endringer de kommende tiår fører til en dominans av kvinner i befolkningen, vil det også bli et økt behov for formidling av informasjon om kvinnehelse, så vel «off-line» som «on-line». Selv om sistnevnte informasjonskanal brukes i økende grad allerede (2), også for gynekologiske problemstillinger (3), er det få undersøkelser som har kartlagt forekomsten av urogenitale plager blant postmenopausale kvinner som benytter Internett som en kilde til helseinformasjon.

På Novo Nordisks nettside om kvinnehelse (4) ble det fra juli 2007 til februar 2008 utført en spørreundersøkelse med 13 spørsmål knyttet til underlivsplager. Totalt ble det registrert 1 027 respondenter som alle oppga å være kvinner. 48 skjemaer manglet alder eller var manglende utfylt, og totalt ble 979 besvarelser analysert. Gjennomsnittsalder var 54 år (19 % over 70 år). Menopause hadde inntrådt blant 70,8 % ved gjennomsnittlig alder 50 år og gjennomsnittlig menopausevarighet for respondentene var sju år.

Urogenitale plager forekom hyppig. Prevalensene var 64,3 – 87,7 % for vaginal tørrhet, 82,5 – 90,4 % for smerter ved samleie, 7,1 – 10,4 % for utflod og 12,1 – 19,7 % for residiverende urinveisinfeksjoner. 72,8 – 90,8 % anga at de var seksuelt aktive og 20,3 – 29,3 % anga at de selv hadde et underlivsproblem.

Denne undersøkelsen viser at prevalensen av selvrapporte plager relatert til underlivet er hyppig forekommende blant Internett-brukende postmenopausale kvinner. I hvor stor grad dette reflekterer reell prevalens er vanskelig å fastslå ut fra den foreliggende studien, men tidligere studier har vist til liknende forekomst (5). Muligens er imidlertid personer som bruker Internett som kilde, i større grad symptomatiske enn andre (2). Noe av det kanskje mest interessante med undersøkelsen var at disse kvinnene, til tross for at de rapporterte mange plager, fremdeles i høy grad var seksuelt aktive.

Til tross for de metodologiske problemene som hefter ved den, støtter den foreliggende undersøkelsen den antakelse at det finnes en gruppe kvinner med svært høy forekomst av urogenitale plager som trenger hjelp av sin fastlege.

Anbefalte artikler