Dødeligheten i Norge og USA

Hans Th. Waaler Om forfatteren
Artikkel

Norge lå på verdenstoppen i forventet levealder for 30 – 40 år siden. I dag ligger vi på 15. – 20. plass. Men det er fremdeles viktige land som ligger bak oss. Et av disse landene er USA, og her vil jeg legge frem resultatet av en sammenlikning mellom Norge og USA.

Det enkleste og beste enkeltuttrykk for dødeligheten i en befolkning er forventet levealder for en nyfødt. Størrelsen er utelukkende basert på de aldersspesifikke dødssannsynligheter og er altså uavhengig av den aktuelle alderssammensetning. Dødsfall i ung alder teller mer enn dødsfall i høy alder. Min fremstilling er basert på dødelighetstabeller og demografiske tabeller med befolkningstall hentet fra WHO Statistics.

Forventet levealder i 2006 i Norge er 78,1 år og 82,7 år for menn og kvinner og i USA 75,5 år og 80,4 år for de to kjønn. Forventet levealder er m.a.o. 2,6 og 2,3 år høyere i Norge. Denne forskjellen i dødelighet er imidlertid markert avhengig av alder. Mens dødeligheten i Norge fra fødsel til om lag 80 år er 30 – 40 % lavere i Norge enn i USA, snur dette bildet etter fylte 80 år. I aldersgrupper over 80 år er dødeligheten i Norge 10 – 15 % høyere enn i USA. Ved å anvende både norske og amerikanske dødelighetstall på den norske befolkning kan man beregne forskjellen i absolutt antall dødsfall i løpet av et år. Resultatet er en forventning om 4 000 flere dødsfall i 2008 dersom vi hadde hatt amerikanske dødelighetsrater.

Velstanden målt som BNP per innbygger er praktisk talt identisk. Men fordelingen av velstanden er mye jevnere i Norge. Den såkalte Gini-indeksen, som måler dette, gir 40,8 for USA og 25,8 for Norge, noe som betyr at vi har færre fattige i Norge. Overdødeligheten i Norge for aldersgrupper over 80 år er allikevel ikke lett å forklare. Jeg kan nevne fire mulige hypoteser: 1) Eldreomsorgen i USA er bedre enn i Norge, 2) Syke eldre amerikanere behandles bedre i USA, 3) Høyere dødelighet i yngre alder gir ved seleksjon sterkere generasjoner av gamle mennesker, og 4) Aldersjuks: Ved fylte 65 år får amerikanerne adgang til gratis helsetjeneste gjennom Medicare. Det vil friste en 60-åring til å legge på fem år på alderen sin. Dette vil lede til lavere observert dødelighet for aldersgrupper over 65 år.

Uten nærmere undersøkelser vil jeg ha mest tiltro til hypotese nummer 3.

Anbefalte artikler