Antimalariaterapi påvirker antibiotikaresistens?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

En studie i Guyana påviser resistens mot ciprofloksacin i E coli etter bruk av klorokin mot malaria.

En kanadisk forskningsgruppe har nå påvist resistens mot ciprofloksacin hos E coli i landsbyer i Guyana der dette midlet ikke er brukt (1).

I løpet av fire år ble pasienter ved helsesentre i flere landsbyer undersøkt for tilstedeværelse av ciprofloksacinresistente gramnegative basiller. I tillegg ble drikkevannet undersøkt for disse bakteriene samt for tilstedeværelse av antibakterielle midler og klorokin. 4,8 % av pasientene fra avsidesliggende landsbyer hadde resistente E coli, på tross av manglende eksponering for kinoloner. Befolkningen var eksponert for antimalariamidlet klorokin, som også ble påvist i drikkevannet.

– Forfatterne påviste også at eksposisjon for klorokin selekterte for resistensmutasjoner for ciprofloksacin og at klorokin hemmet veksten av ikke-resistente stammer, sier professor Johan N. Bruun ved Infeksjonsmedisinsk seksjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Studien er gjort i et avsidesliggende område hvor muligheten for import av resistente bakterier ble ansett for liten. Det at de isolerte stammene var forskjellige, viser at resistensutviklingen har skjedd lokalt og ikke skyldes import. Klorokin er fortsatt hovedmidlet mot vivaxmalaria, og selv om klorokinresistens er utbredt ved falciparummalaria, behandles 80 % av malariatilfellene i Afrika fortsatt med klorokin, sier Bruun.

– Ciprofloksacin er et av de viktigste midlene mot Salmonella og en del andre tarmbakterier, blant annet fordi disse ofte er resistente overfor andre antibiotika. Det er derfor meget bekymringsfullt at klorokin kan øke risikoen for resistensutvikling og dermed gjøre at vi har få alternativer igjen i bekjempelsen av resistente salmonellaarter, sier Bruun.

Anbefalte artikler