Selvhjelp mot smerte

Olav Magnus S. Fredheim Om forfatteren
Artikkel

Hadjistavropoulos, T

Hadjistavropoulos, HD

Pain management for older adults

A self-help guide. 202 s, ill. Seattle, WA: IASP Press, 2008. Pris USD 30

ISBN 978-0-931092-70-1

Dette er en selvhjelpshåndbok for eldre med smerter. Ved å lese ett kapittel i uken skal leseren på egen hånd fullfører et smertekurs i ti deler, det er forfatternes intensjon. For dem med gode engelskferdigheter er teksten lettlest. Layouten er imidlertid enkel og lite engasjerende. Flere av kapitlene er illustrert med informative bilder, men også disse holder lav fotografisk kvalitet.

Kronisk smerte har høy prevalens, og blant eldre er prevalensen så høy at smerte på mange måter kan ses på som en normaltilstand. På den annen side vet vi at kronisk smerte har stor påvirkning på funksjon og livskvalitet – uansett aldersgruppe. Derfor er det viktig at eldre får hjelp og veiledning slik at konsekvensene av smertetilstanden blir minst mulig. Man må ikke slå seg til ro med at eldre må forvente å ha smerter.

Det hele innledes med et kapittel om smerteepidemiologi, deretter følger kapitler om psykologisk mestring, betydningen av sosial aktivitet og råd om fysisk aktivitet. Tre kapitler gir konkrete og praktiske råd om ergonomi, hjelpemidler, søvn, ernæring og legebesøk før det avsluttes med et kapittel om smertestillende legemidler og ett om demens og smerte.

Det gjennomgående budskapet er at det som betyr mest for opprettholdelse av funksjon og livskvalitet, er det man kan gjøre selv gjennom å bruke aktive mestringsstrategier i stedet for passive. Det innebærer at tankesett, fysisk trening og sosial aktivitet er viktig. Dette kommer tydelig frem både i teksten og i disponeringen av stoffet – kapitlet om analgetika er det nest siste. Rådene som gis samsvarer bra med det vi vet om kunnskapsbasert smertebehandling.

Kreftsmerte er knapt nevnt, og undertegnede savner et kapittel om hvordan kreftsmerte skiller seg fra de fleste andre smertetilstander. Jeg savner også en forklaring om at ulike smertetilstander kan ha ulike mekanismer. Til tross for at mestring er vesentlig, uansett om årsaken er claudicatio intermittens, revmatoid artritt eller fibromyalgi, har smertemekanismen betydning for behandlingen.

Det at boken er på engelsk, gjør den mindre aktuell for norske eldre. Den kan imidlertid også anbefales for fagfolk som ønsker å tilby eldre pasienter bedre veiledning, slik at funksjonsnivå og livskvalitet kan opprettholdes gjennom mestring og redusert smerte.

Anbefalte artikler