Pancreassykdommer – ny bok, god investering

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Beger, HG

Matsuno, S

Cameron, JL

Diseases of the pancreas

Current surgical therapy. 949 s, tab, ill. Berlin: Springer, 2008. Pris EUR 249

ISBN 978-3-540-28655-4

Redaktørene av dette omfattende verket har gjennom mange år publisert og presentert betydelige vitenskapelige bidrag innen kirurgisk behandling av pancreassykdommer. Også mange av de mer enn hundre andre bidragsyterne fra hele verden er velkjente navn fra velrenommerte institusjoner. De ulike kapitlene inneholder oversikter og detaljer som gjør Diseases of the pancreas verdifull for både kirurger og gastroenterologer, men også for andre som arbeider med diagnostikk og behandling av pasienter med pancreassykdommer.

Det er 12 seksjoner, som også inkluderer pancreastraumer og transplantasjon. Hver seksjon inneholder et ulikt antall kapitler, og seksjonene som omhandler akutt pankreatitt, kronisk pankreatitt og pancreaskreft har naturlig nok fått mest plass. Inndelingen er ellers tradisjonell. En egen seksjon om «clinical standards of diagnostic measures» er informativ og praktisk nyttig. I den seksjonen samles kunnskap som man ellers måtte ha hentet fra de ulike sykdomskapitlene.

Anbefalte utredningsalgoritmer og behandling er i det store og hele i tråd med vår egen norske praksis – i alle fall så langt vi har muligheter. Siden forfatterne er fra ulike verdenshjørner, vil fremstillingen i noen grad være preget av forskjeller i sykdomsinsidens regionalt. At amerikanske kirurgkolleger fortsatt bruker (og anbefaler) silke til omstikning og ligatur, er nok en detalj som forundrer mange av oss. En rekke kontroversielle spørsmål og ulik praksis er jevnt over belyst på en balansert måte, og forfatterne argumenterer som regel greit for sine egne holdninger og handlinger. Det har nok vært et ønske om en mest mulig «evidence»-basert fremstilling, men litteraturreferansene er ikke ordnet på en slik formell og strukturert måte. Heller ikke er det overraskende at det er gitt noe rom for «eminence»-baserte standpunkter underveis.

I tillegg til all informasjon som ligger i teksten er det en rekke tabeller og en mengde illustrasjoner som gjør dette verket særdeles verdifullt. Spesielt må jeg nevne de tallrike flotte tegningene, der bl.a. en rekke operative prosedyrer er beskrevet steg for steg og der illustratøren med sin bruk av farger på elementene virkelig har fått frem en rekke poenger og detaljer som ellers ofte går tapt. Gjengivelsen av bildediagnostikk er jevnt over meget bra og illustrerer og understreker en rekke viktige poenger i teksten.

Det er ikke til å unngå at det blir noe overlapping mellom kapitlene, ikke minst der beskrivelsen av operative inngrep er en del av teksten. Men dette er til å leve med. Teksten er lettlest, det er få trykkfeil og det hele virker vel gjennomarbeidet og forseggjort. Referansene er mange, men som vanlig er de nyeste litteraturhenvisingene allerede et par år gamle.

Denne nye utgivelsen er meget aktuell og vil være svært nyttig for alle som er involvert i pasienter med pancreassykdommer, ikke minst fra et kirurgisk ståsted. Selv om prisen er relativt høy, er det en god investering – man får mye for pengene.

Anbefalte artikler