Boken for forbedringer i klinisk praksis

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Batalden, PB

  Godfrey, MM

  Nelson, EC

  Quality by design

  A clinical microsystems approach. 459 s. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2007. Pris GBP 45

  ISBN 978-0-7879-7898-3

  Denne boken gir den nødvendige kunnskap for å drive moderne forbedringsarbeid i klinisk praksis. Den kan ses som en arbeidsbok for moderne forbedringsarbeid med utgangspunkt i den forståelsen forskningen på såkalte kliniske mikrosystemer har gitt oss, og som har sin forankring på Dartmouth Medical School under ledelse av Paul Batalden. Det handler om hva som betyr noe for å kunne yte kliniske tjenester av høy medisinsk kvalitet. Forskningen er publisert i en rekke artikler i Joint Commission Journal on Quality and Safety.

  Boken har en praktisk og pedagogisk utforming basert på forfatternes lange erfaring med klinisk forbedringsarbeid. Det er ikke nødvendig å lese fra perm til perm. Les forord og introduksjon for å forstå bakgrunnen og bli veiledet om hvordan man best kan dra nytte av stoffet. Hvis man ikke har god innsikt i forbedringskunnskap, vil jeg anbefale at man deretter begynner på kapittel 14: The model for improvement.

  I de store diskusjonene om helsevesenets organisering og finansiering, synes forståelsen for den grunnleggende betydning av helsevesenets kliniske mikrosystemer å være bortimot fraværende. Vi trenger nå, mer enn noensinne, full oppmerksomhet på mulighetene som ligger i helsevesenets grunnorganisasjoner, der pasienter behandles, enten det er i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten. Det siste politiske utspillet, der søkelyset settes på samhandling, er viktig. Men det må ikke behandles isolert fra det å få system- og prosesstenkningen inn i all klinisk virksomhet, i mikrosystemene, som er «enhetene» i samhandlingskjedene. Vi har sett spede tilløp som viser lovende resultater, men den store mobilisering mangler. Vi skylder på tid og kompetanse – og økonomi, og selvfølgelig med en viss rett. Men har vi råd til å la være? Dette er en ledelsesutfordring som må tas på alvor.

  Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten 2005 – 2015 trekker frem det å «styrke forbedringskunnskapens plass i utdanningene» som ett av fem hovedtiltak for å nå strategiens mål. Får vi et systematisk forbedringsarbeid på plass i de kliniske mikrosystemene, er forutsetningene til stede for å nærme seg dette målet.

  Mange ledere i norsk helsevesen har ikke tilstrekkelig kompetanse i moderne forbedringsarbeid. Slik kan vi ikke ha det. Dette må alle ledere ha, og de helsefaglige utdanninger må komme på banen for å sikre at helsepersonell som utdannes i dag, har denne viktige kompetansen. Det finnes noe litteratur om kvalitetsforbedring på norsk. Den har vært til god hjelp for mange. Men med denne boken har vi fått en helhetlig tilvekst som etter min mening inneholder stort sett det som er nødvendig for å kunne være selvhjulpen.

  • Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren har samarbeidet med Paul Batalden i ca. ti år og hadde et studieopphold ved Dartmouth Medical School vinteren 2002.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media