Stortingets høringer om statsbudsjettet

Matias Nissen-Meyer Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har vært på seks høringer i Stortinget i forbindelse med Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Helse- og omsorgskomiteen har avholdt høringer fordelt på følgende noe ulikeartede temainndeling: Kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, behandling av rusmiddelavhengige, psykisk helsevern, habilitering og rehabilitering, egenandeler og tilskudd (over budsjettkapittel 761) forvaltet av Helsedirektoratet.

I motsetning til under ordinære høringer i Helse- og omsorgskomiteen hvor det gis anledning til å stille med tre deltakere, har det under budsjetthøringene kun vært anledning til å stille med én talsperson. Legeforeningen har vært representert av president eller annet sentralstyremedlem. Vedkommende har holdt et innlegg av fem minutters varighet og besvart spørsmål fra Stortingskomiteen.

Deltakelsen har fordelt seg som følger: Torunn Janbu, Legeforeningens president, var talsperson under høringene om kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, mens Kjersti Baksaas-Aasen var talsperson under høringen om behandling av rusmiddelavhengige. Hege Gjessing var talsperson under høringen om psykisk helsevern og Arne Refsum under høringen om habilitering og rehabilitering. Under høringene om egenandeler og tilskudd som er forvaltet av Helsedirektoratet, var Marte Walstad Legeforeningens talsperson.

I forkant av komitéhøringene ble det utarbeidet bakgrunnsnotater i tilknytning til den enkelte høringen. Disse ble oversendt komiteen tre dager før den aktuelle høringen. Notatene gir uttrykk for Legeforeningens synspunkter på det fremlagte forslaget til statsbudsjettet innen det aktuelle temaområde. Notatene har også vært benyttet av representantene til å forberede spørsmål. De ulike innleggene som Legeforeningens representanter har holdt, har vært en utdyping og presisering av innholdet i det tilhørende notatet.

Legeforeningens notater som er utarbeidet i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling, er tilgjengengelige på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler