Ny forståelse av silikose

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

En viktig mekanisme for utvikling av silikose er nå klarlagt. En norsk forskerlinjestudent har stått sentralt i arbeidet.

Eivind Ottersen Samstad var artikkelens fjerdeforfatter. Foto Øyvind Bakken Rognstad

Silikose er en kronisk lungesykdom som skyldes lengre tids innånding av kvartsholdig støv. Silisiumkrystaller deponeres i lungene utenfor rekkevidde for den mukociliære transport og fagocyteres av makrofager som utskiller proinflammatoriske cytokiner og faktorer som kan indusere fibrose. Mekanismen for hvordan silisiumkrystaller og andre krystaller aktiverer immunceller er lite kjent. Ny forskning har nå bidratt til å kaste lys over dette (1).

NALP3 er et medlem av familien NOD-liknende reseptorer (NLR) som kontrollerer aktiviteten til inflammatoriske caspaser ved å danne multimolekylære komplekser kalt inflammasomer (2). NLR-reseptorene er intracellulære sensorer for faresignaler og stress og er lokalisert i cytosol. Et fellestrekk ved disse reseptorene er at de har domener for gjenkjenning av patogener samt at de kan aktivere caspase 1. Aktiv caspase 1 kløyver pro-interleukin-1β til aktiv interleukin-1β, som er et av de mest potente proinflammatoriske cytokiner vi kjenner. Inhalasjon av silisiumkrystaller kan gi en sterk proinflammatorisk respons, bl.a. ved utskilling av interleukin-1β.

– Vi fant at silisiumkrystaller aktiverer NALP3-inflammasomet, og at denne aktiveringen avhenger av fagocytose. Fagocyterte krystaller gir lysosomal svelling og skade, og aktivering av NALP3 involverer lekkasje av lysosomale enzymer, sier Eivind Ottersen Samstad ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Også krystalluavhengig lysosomal skade var nok for å aktivere NALP3 i makrofager. Vi fant dermed en felles mekanisme for hvordan krystaller aktiverer, der ikke strukturen i seg selv – men heller lysosomal skade – fungerer som et endogent faresignal, sier Samstad.

Artikkelen ble publisert først på nett 11.7. 2008 og i papirform i augustutgaven 2008 i Nature Immunology (www.nature.com/ni), som er et av de høyest rangerte immunologiske tidsskriftene


NOD-liknende reseptorer (NLR): En gruppe cytosoliske reseptorer med det fellestrekk at de er intracellulære sensorer for fare og stress. Danner caspaseaktiverende komplekser kalt inflammasomer.

Inflammasom: Multiproteinkompleks som medierer prosesseringen av interleukin-1β.

NALP3: Medlem av familien NOD-liknende reseptorer.

Caspase: Familie av cysteinproteaser involvert i apoptose, nekrose og inflammasjon.

Interleukin-1β: Proinflammatorisk cytokin som spiller en viktig rolle ved feber og infeksjon.

Anbefalte artikler