TNF-hemmere i behandlingen av barneleddgikt

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Gunstig virkning av adalimumab er bekreftet i ny studie, men tilleggseffekten av metotreksat var mindre overbevisende.

De siste 10 – 12 år har bruken av biologiske medikamenter som hemmer effekten av tumornekrosefaktor (TNF) representert et stort fremskritt i behandlingen av ulike typer barneleddgikt. Som på andre områder av pediatrien har legemidlene ofte vært tatt i bruk på grunnlag av lovende resultater hos voksne, men uten tilstrekkelig dokumentasjon for bruk hos barn.

Adalimumab er et humant monoklonalt anti-TNF-antistoff. Nylig er det gjennomført en kontrollert studie av legemidlet hos 4 – 17 år gamle barn med leddgikt i USA (1). Siden andre TNF-hemmere tidligere har vist gunstig effekt, var hensikten også å se på betydningen av adalimumab i kombinasjon med metotreksat.

– Studien er gjort av en gruppe som har foretatt flere liknende studier med samme design av TNF-hemmere hos barn, sier barnelege Gudmund Marhaug ved St. Olavs Hospital. – Måten det er gjort på er komplisert, men dette er et godt eksempel på at man kan trekke rimelig sikre konklusjoner ut fra studier med relativt få deltakere. Dette er viktig i et fagfelt hvor det ikke er lett å rekruttere deltakere, sier han.

– Resultatene bekrefter utfallet av tidligere studier av barn med leddgikt. Adalimumab hadde effekt og ga remisjon, og effekten holdt seg så lenge medikamentet ble gitt. Det var antydet en viss tilleggseffekt av metotreksat, men denne forskjellen var ikke signifikant. For andre TNF-hemmere er denne kombinasjonen blitt standard.

Adalimumab til dette formålet har vært i bruk i mange år. Resultatene var ikke oppsiktsvekkende, men bekrefter at medikamentet er et alternativ innen gruppen TNF-hemmere både når det gjelder effekt og bivirkninger. Dessuten er det utvilsomt en fordel med en subkutan injeksjon gitt annenhver uke sammenliknet med andre TNF-hemmere, som må gis opptil to ganger per uke eller intravenøst, sier Marhaug.

Anbefalte artikler