Høyt blodtrykk og retinopati hos barn med diabetes

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Høyt systolisk og diastolisk blodtrykk øker muligens risikoen for utvikling av retinopati hos barn med type 1-diabetes.

Hos voksne med type 1-diabetes er hypertensjon en risikofaktor for å utvikle retinopati. Forskere fra Australia har nå studert sammenhengen mellom systolisk eller diastolisk blodtrykk og utvikling av tidlig retinopati hos barn med type 1-diabetes (1).

Studien omfattet 1 869 barn under 15 år som rutinemessig ble undersøkt for komplikasjoner i gjennomsnitt 4,9 år etter diagnosetidspunktet. 36 % utviklet retinopati, og både systolisk og diastolisk blodtrykk var prediktorer, uavhengig av alder, varighet av sykdommen, glykemisk kontroll og utskilling av albumin i urinen. Effekten så ut til å være lineær og ikke basert på terskelverdier.

– Det er viktig å studere utvikling av mikrovaskulære komplikasjoner ved diabetes hos barn og ungdom, fordi dette er den tiden med høyest HbA1c der tidlige patologiske forandringer kan være reversible, sier seksjonsoverlege Tore Julsrud Berg ved Endokrinologisk klinikk, Aker universitetssykehus.

– I den nye studien var effekten av blodtrykk på retinopatiutvikling liten, bare ca. 2 %. Funnene er ikke i samsvar med en norsk studie, der man ikke fant forskjell i utvikling av retinopati hos barn med diabetes og med et systolisk blodtrykk i utgangspunktet < 120 versus > 120 mm Hg, etter 24 års diabetesvarighet (2). Det endelige svaret på om man skal gi ACE-hemmere og/eller statin til barn og ungdom med diabetes får vi i AdDIT-studien i 2012, sier Berg.

Anbefalte artikler